Koszałki-Opałki

Kwiecień u „Koszałków – Opałków”

 •  Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy i trochę lata…
  Obszar fizyczny:
 •  kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej,
 •  aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych,
 •  poprawne wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 •  przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 •  wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi emocjami np. z przegraną.
 • Obszar społeczny:
 •  ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych,
 •  wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób oraz dla odmiennych poglądów i pomysłów.
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat,
 •  wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych,
 •  wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji,
 •  rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab i krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter (w formie drukowanej),
 •  klasyfikowanie według różnych kryteriów, uogólnianie według wybranego klucza klasyfikacji
 •  objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych,
 •  układanie i rozwiązywanie zagadek oraz twórczych opowiadań.
 •  Wielkanocne pisanki, wyklejanki i malowanki.
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny:
 • respektowanie norm społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw.
 • Obszar poznawczy:
 • zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze,
 • rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów),
 •  poznanie graficznego obrazu litery ,,J”, ,,j” oraz odnajdywanie litery w wyrazach,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych,
 • przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu znaków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.
 • Tajemnice komputerów i robotów
 • Obszar fizyczny:
 •  aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych oraz sprawnościowych,
 •  kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej.
 • Obszar emocjonalny:
   przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 •  kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przegraną/porażką.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do obdarzania uwagą innych,
 •  kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi,
 •  rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicem / rodzeństwem.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą,
 •  odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego,
 •  poznanie graficznego obrazu litery ,,F”, ,,f” oraz odnajdywanie litery w wyrazach,
 •  doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 16,
  doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych,
 •  wdrażanie do poprawnego posługiwanie się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy),
  wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • Duzi i mali obrońcy przyrody.  
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych,
 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 •  kształtowanie umiejętności panowanie nad emocjami,
 •  wdrażanie swoich własnych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wspieranych przez osoby dorosłe lub rówieśników.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do uważnego słuchania dzieci i osób dorosłych,
 •  nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro,
 • przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby i wyrażanie szacunku wobec innych osób.
 • Obszar poznawczy:
 • odczytywanie krótkich wyrazów z poznanych liter, rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy,
 • układanie rytmów z przedmiotów, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych,
 • odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zagadek,
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody,
 •  wdrażanie do posługiwania się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla innych,
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika przyrodniczego; zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
 • rozwijanie matematycznego myślenia.
 • Co to znaczy być odkrywcą ?
 • Obszar fizyczny:
 • pobudzanie do samodzielnego działania przez inicjowanie zabaw konstrukcyjnych,
 •  usprawnianie motoryki małej,
 •  wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 •  rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,
 •  szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie własnych strategii ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników.
 • Obszar społeczny:
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych.
 • Obszar poznawczy:
 •  wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 •  rozpoznawanie poznanych liter,
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych, nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych, uważne słuchanie i nadawanie znaczenia swoim doświadczeniom,
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności,
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych (nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych),
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami,
 •  wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
 •  klasyfikowanie przedmiotów według różnych warunków,
 •  eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. dłoni, stopy,
 •  określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,
 •  rozróżnianie strony lewej i prawej,
 •  wdrażanie do poprawnego liczenia przez przeliczanie elementów zbiorów w różnych sytuacjach,
 •  podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii.

Marzec u „Koszałków – Opałków”

 • Ziemia – nasza planeta .
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 •  dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Obszar społeczny:
 •  respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania rówieśników oraz osób dorosłych,
 •  respektowanie norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym.
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,
 •  zapoznanie z obrazem graficznym litery G, g, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej  aktywności,
 •  doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie  od 1 do 10 ,
 •  wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 • Życie na naszej planecie.
 • Obszar fizyczny:
 •  kształtowanie sprawności ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 •  usprawnianie małej motoryki,
 •  inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 • Obszar emocjonalny:
 •  doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach,
 •  dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Obszar społeczny:
 •  respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie dziećmi w zabawie,
 •  wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych,
 • wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy.
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym,
 •  poznanie obrazu graficznego litery Ł, ł, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter                   w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie                              od 1 do 10 ,
 •  wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych.
 • Wyruszamy w kosmos .
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach,
 •  kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej,
 •  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 •  doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją, złością i gniewem.
 • Obszar społeczny:
 •  rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych,
 •  przejawianie poczucia wartości jako osoby, nawiązywanie relacji rówieśniczych .
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem,
 •  klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt,
 •  przyporządkowywanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru,
 •  wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 •  rozpoznawanie poznanych liter,
 •  rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych ,
 •  rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby ,
 •  doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 •  rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka.
 • Witaj Wiosno !
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, hartowanie organizmu),
 •  rozwijanie motoryki małej i dużej ,
 •  aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała – ćwiczenia rytmiczne,
 •  wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami.
 • Obszar emocjonalny:
 •  wdrażanie do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami i ustalonym rytmem np. dnia),
 •  samodzielne inicjowanie aktywności (poczucie inicjatywy i motywacji wewnętrznej),
 • kształtowanie umiejętności empatycznego zachowywania się,
 •  dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy,
 •  nazywanie swoich emocji w kontakcie ze zwierzęciem, np. radość, zaskoczenie, strach.
 • Obszar społeczny:
 •  dzielenie się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami,
 •  wypowiadanie się na temat swoich przemyśleń, wynikających z poznawania życia zwierząt i roślin.
 • Obszar poznawczy:
 •  podtrzymywanie zainteresowania literami i czytaniem,
 •  kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych,
 •  zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych,
 •  określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu,
 •  nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

Drodzy Rodzice !

Uprzejmie informujemy, iż dnia 3.03.2020 r.( wtorek ) grupa starszaków weźmie udział w Turnieju Sportowym dla przedszkoli w Gminie Mosina „Od najmłodszych lat w sportowy świat”. W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o strój sportowy: biała koszulka z krótkim rękawem, ciemne i długie  (czarne lub granatowe ) legginsy lub spodnie dresowe.                                      Strój sportowy oraz buty sportowe (adidasy lub trampki) prosimy aby tego dnia dzieci miały w osobnym worku w szatni !  Z góry dziękujemy !

 

Luty u „Koszałków – Opałków”

 •  Jak powstają obrazy i rzeźby ?
  Obszar fizyczny:
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 •  doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi,
 •  dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Obszar społeczny:
 •  rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań                               oraz przyjętych norm grupowych,
 •  respektowanie norm społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw grupowych.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań,
 •  odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek,
 •  odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia                                                            i przesłania,
 •  klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów,
 •  określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także                               w stosunku do innych przedmiotów,
 •  podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej,
 •  wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 • Odkrywam świat muzyki.
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 •  rozwijanie motoryki małej,
 •  kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu,
 •  wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 •  respektowanie zasad panujących w grupie,
 •  wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli/dorosłych.
 • Obszar poznawczy.
 •  nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków,
 •  poznanie różnych form tańca,
 •  poznanie różnych rodzajów muzyki,
 •  poznanie obrazu graficznego liczby 10,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,
 •  poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”.
 • W teatrze .
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności,
 •  inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych,
 •  wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania.
 • Obszar emocjonalny:
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami,
 •  kształtowanie umiejętności przekształcania emocji negatywnych w pozytywne.
 • Obszar społeczny:
 •  nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,
 •  ćwiczenie obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych,
 •  ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach),
 •  odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości,
 •  wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadanie na nie pełnym zdaniem,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek                i ruch przy muzyce.
 • Jesteśmy artystami !
 • Obszar fizyczny:
 •  aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych,
 •  wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
   rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych                            w pozytywne.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań,
 •  wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych z przestrzeganiem tych wartości.
 • Obszar poznawczy:
 •  budzenie zainteresowania czytelnictwem,
 •  rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter,
 • wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 •  klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów,
 •  określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów,
 •  przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)
 •  ustalanie liczebności zbiorów,
 •  wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia.

 

 

Drodzy Rodzice !

Serdecznie proszę o zgłoszenie się chętnych Rodziców, którzy upieką ciasta na nasz Dzień Babci  i Dziadka w dniu 21.01.2020 r.

Jednocześnie informujemy i prosimy o zaproszenie tylko 2 gości od 1 dziecka, ze względu na warunki lokalowe.   Z góry dziękujemy !

   Styczeń u „Koszałków – Opałków”

 • Jak mija czas ?
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach ,
 • nauka kroku dostawnego.
 • Obszar emocjonalny:
 • wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą ruchu ( śpiew, taniec, improwizacje).
 • Obszar społeczny:
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter,
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter,
 • rozróżnianie głoski „b” w nagłosie i wygłosie,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „b” – litery „B”, „b”,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i sprawnego ich przeliczania,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „9”,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9,
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy.
 • Sporty zimowe dla każdego.
 • Obszar fizyczny:
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu,
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu),
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu,
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
 • Obszar emocjonalny:
 • wdrażanie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych                                                 i  innych ludzi,
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji.
 • Obszar społeczny:
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy),
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • poznanie obrazu graficznego głoski „c” – litery „C”, „c”,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter,
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter,
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych),
 • poznanie obrazu graficznego liczby „0”,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9,
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów,
 • segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego kryterium,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Zabawy z babcią i dziadkiem.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach,
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych,
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość,
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie postaw prospołecznych (składanie życzeń, wręczanie prezentów),
 • kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu,
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie.
 • Obszar poznawczy:
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „n” – litery „N”, „n”,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter,
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – porządkowanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem),
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania),
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 • kształtowanie poczucia rytmu i interpretacji muzyki ruchem.
 • Zimowe obserwacje i eksperymenty.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu,
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, hartowanie organizmu),
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
 • Obszar emocjonalny:
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami,
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „p” – litery „P”, „p”,
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych lite,r
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9,
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów,
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania),
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała,                                                      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym (obserwacja wody w różnych stanach skupienia, przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji)
 • zachęcenie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach poprzez wskazanie konkretnych działań.

Drodzy Rodzice !

Uprzejmie przypominamy  o występie naszych dzieci z Jasełkami  w Mosińskim Ośrodku Kultury w poniedziałek tj. 16 grudnia o godzinie 11:30 .                          Dlatego w tym dniu prosimy o elementy stroju,  aby dzieci miały na sobie już rano ( rajstopy, koszulki, spodnie ). A także dostosować ubiór do pogody, gdyż tym razem  idziemy do MOK -u.                                                                             Jednocześnie informujemy, iż obiad tego dnia będzie ok. 12:45 ( jak wrócimy z Przeglądu) .

Mikołajki tuż, tuż!

W piątek 6 grudnia to data, która jednoznacznie kojarzy się z odwiedzinami bardzo lubianego gościa- św. Mikołaja. Prosimy, żeby w tym dniu wszystkie „Wesołe skrzaty” ubrane były w ubrania koloru czerwonego oraz w miarę możliwości mikołajowe czapkiTo z pewnością pozwoli nam na wspaniałą, wspólną zabawę.

Drodzy Rodzice grupy starszaków!

W tym roku przygotowujemy Jasełka, na które  z przyjemnością Państwa zaprosimy 10.12.2019r.  na godz. 16:30, już teraz podajemy termin aby mogli    Państwo sobie zarezerwować to popołudnie  na przedstawienie i spotkanie świąteczne w naszym przedszkolu. Z naszymi Jasełkami wystąpimy także w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie 16.12.br. Odnośnie strojów do przedstawienia będziemy konsultować się z Państwem indywidualnie.

Grudzień u „Koszałków – Opałków”.

 •  Nasze rodziny.
 •  Obszar fizyczny:
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach,
 • aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami,
 • rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • wyrażanie swoich emocji i uczuć stosownie do sytuacji,
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach,
 • wdrażanie do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań np. prezentu.
 • Obszar społeczny:
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom,
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i
 • pozawerbalnych,
 • kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny.
 • Obszar poznawczy:
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter,
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny,
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”,
 • „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek,”
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „d” – litery „D”, „d”,
 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby,
 • zapoznanie z graficznym zapisem liczby „8”,
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–8,
 • myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w
 •  przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”.
 • Co to znaczy być dobrym?
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych,
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy).
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w
 • tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).
 • Obszar społeczny:
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w
 •  różnych sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach,
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i
 • pozawerbalnych.
 • Obszar poznawczy:
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter,
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „y” – litery „y”, „Y”,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie,
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć),
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych.
 • Boże Narodzenie.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach naśladowczych,
 • aktywny udział w drobnych pracach porządkowych w sali przedszkolnej (jako element przygotowania do
 •  świąt).
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych,
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość,
 • kształtowanie umiejętności przyjmowania prezentów i dzielenia się z innymi,
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości
 • dziecka.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom),
 • kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu,
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie.
 • Obszar poznawczy:
 • poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy potraw, zwyczajów i czynności związanych z Bożym
 • Narodzeniem,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem lub według
 •  samodzielnie ustalonego kryterium,
 • nauka wybranych fragmentów kolęd,
 • kształtowanie nawyku śpiewania podczas wykonywania prac plastycznych, porządkowych itp.

 Listopad u „Koszałków – Opałków”.

 • Odkrywam świat wokół mnie.
 • Obszar fizyczny :
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych, naśladowczych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Obszar emocjonalny:
 • -doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych                     i innych ludzi,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Obszar społeczny:
 •  posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu),
 •  kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce).
 • Obszar poznawczy:
 • rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „t” – litery „T”, „t”,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i sprawnego ich przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na temat własnego miejsca zamieszkania,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby                       ( „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „daleko”, „dalej”),
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”).
 • Moja ojczyzna – Polska .
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 •  kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych                     i innych ludzi,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,
 • wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych,
 •  kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna),
 • kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie).
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat (mała i wielka ojczyzna, podróżowanie, środki lokomocji),
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby („przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „bliżej”, „dalej”),
 • -klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie),
 • -przeliczanie w zakresie „5”.
 • Dawniej i dziś.
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach,
 • aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami,
 • rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych                                   i innych ludzi,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).
 • Obszar społeczny:
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom,
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 • Obszar poznawczy:
 •  wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”,
 •  wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby, zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6”,
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała i wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała.
 •  Podróżujemy w dawne czasy.
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć i emocji,
 • kształtowanie uczuć patriotycznych.
 • Obszar społeczny:
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,
 • rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami,
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby, zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”,
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7.

Październik u „Koszałków – Opałków”

 • Pani Jesień i jej wspaniałe stroje.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób.
 • Obszar społeczny:
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym).
 • Obszar poznawczy:
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i sprawnego ich przeliczania,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”,
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku.
 • Co nam jesień w koszu niesie?
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków,
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych dzieci oraz respektowania ich u innych.
 • Obszar społeczny:
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).
 • Obszar poznawczy:
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”,
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie),
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmów w serii elementów.
 • Uczymy się dbać o swoje zdrowie.
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów).
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Obszar społeczny:
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod),
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”.
 • Niezwykły rytm przyrody.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach,
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji.
 • Obszar społeczny:
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”,
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego.

 

Uwaga! 

Dnia 30 września (poniedziałek) idziemy do kościoła na przedstawienie o aniołach. Prosimy w tym dniu o ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

Drodzy Rodzice !

W dniu 09.10.2019 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Bramy Poznania ICHOT. Weźmiemy udział  w zajęciach edukacyjnych w muzeum i zwiedzimy Ostrów Tumski. Prosimy o wpłatę 23 zł. na konto skarbników poszczególnych grup do dnia 07.10.2019r.

 

UWAGA !

Prosimy uprzejmie Rodziców, aby  dzieci  przyniosły na zajęcia  03.09.19r.(wtorek) jedną pamiątkę z wakacji.

Wrzesień u „Koszałków – Opałków”

 • Przyjaciele w przedszkolu
 • Obszar fizyczny:
 • uczestniczenie w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 • Obszar społeczny:
 •  współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • wypracowanie kontraktu grupy – ustalenie zasad zachowania i przestrzeganie ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.
 • Obszar poznawczy:
 • wypowiadanie się na określony temat,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • określanie kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod).
 • Jesteśmy bezpieczni
 • Obszar fizyczny:
 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • proszenie o pomoc w sytuacjach trudnych i radzenie sobie w nowych sytuacjach.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym i zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • respektowanie zasad zabawy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wymawiania głosek, rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początku i na końcu słowa),
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak).
 • Razem się bawimy
 • Obszar fizyczny:
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i posługiwanie się nożyczkami – cięcie po liniach prostych,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych.
 • Obszar społeczny:
 • integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabawy.
 • Obszar poznawczy:
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość, kolor i kształt,
 •  tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego), szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie elementów.
 • Różni ludzie – to my
 • Obszar fizyczny:
 • ćwiczenia w posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym  (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym).
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych,
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”.