Koszałki-Opałki

Listopad u „Koszałków – Opałków”.

 • Odkrywam świat wokół mnie.
 • Obszar fizyczny :
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych, naśladowczych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Obszar emocjonalny:
 • -doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych                     i innych ludzi,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Obszar społeczny:
 •  posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu),
 •  kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce).
 • Obszar poznawczy:
 • rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „t” – litery „T”, „t”,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i sprawnego ich przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na temat własnego miejsca zamieszkania,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby                       ( „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „daleko”, „dalej”),
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”).
 • Moja ojczyzna – Polska .
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 •  kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego podczas czynności związanych z pisaniem i wycinaniem.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych                     i innych ludzi,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,
 • wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek sławnych Polaków, piękna przyrody, różnorodnych smaków kuchni regionalnych,
 •  kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna),
 • kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie).
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat (mała i wielka ojczyzna, podróżowanie, środki lokomocji),
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby („przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „bliżej”, „dalej”),
 • -klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie),
 • -przeliczanie w zakresie „5”.
 • Dawniej i dziś.
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach,
 • aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami,
 • rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych                                   i innych ludzi,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).
 • Obszar społeczny:
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom,
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 • Obszar poznawczy:
 •  wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowania światem liter, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”,
 •  wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby, zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6”,
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–6,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała i wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała.
 •  Podróżujemy w dawne czasy.
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania podstawowych uczuć i emocji,
 • kształtowanie uczuć patriotycznych.
 • Obszar społeczny:
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,
 • rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami,
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby, zapoznanie z graficznym zapisem liczby „7”,
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7.

Październik u „Koszałków – Opałków”

 • Pani Jesień i jej wspaniałe stroje.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób.
 • Obszar społeczny:
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym).
 • Obszar poznawczy:
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i sprawnego ich przeliczania,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”,
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku.
 • Co nam jesień w koszu niesie?
 • Obszar fizyczny:
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków,
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych dzieci oraz respektowania ich u innych.
 • Obszar społeczny:
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).
 • Obszar poznawczy:
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”,
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie),
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmów w serii elementów.
 • Uczymy się dbać o swoje zdrowie.
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów).
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami.
 • Obszar społeczny:
 • wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod),
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”.
 • Niezwykły rytm przyrody.
 • Obszar fizyczny:
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach,
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania,
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji.
 • Obszar społeczny:
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób,
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”,
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego.

 

Uwaga! 

Dnia 30 września (poniedziałek) idziemy do kościoła na przedstawienie o aniołach. Prosimy w tym dniu o ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

Drodzy Rodzice !

W dniu 09.10.2019 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Bramy Poznania ICHOT. Weźmiemy udział  w zajęciach edukacyjnych w muzeum i zwiedzimy Ostrów Tumski. Prosimy o wpłatę 23 zł. na konto skarbników poszczególnych grup do dnia 07.10.2019r.

 

UWAGA !

Prosimy uprzejmie Rodziców, aby  dzieci  przyniosły na zajęcia  03.09.19r.(wtorek) jedną pamiątkę z wakacji.

Wrzesień u „Koszałków – Opałków”

 • Przyjaciele w przedszkolu
 • Obszar fizyczny:
 • uczestniczenie w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 • Obszar społeczny:
 •  współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • wypracowanie kontraktu grupy – ustalenie zasad zachowania i przestrzeganie ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.
 • Obszar poznawczy:
 • wypowiadanie się na określony temat,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • określanie kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod).
 • Jesteśmy bezpieczni
 • Obszar fizyczny:
 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • proszenie o pomoc w sytuacjach trudnych i radzenie sobie w nowych sytuacjach.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym i zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • respektowanie zasad zabawy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wymawiania głosek, rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początku i na końcu słowa),
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak).
 • Razem się bawimy
 • Obszar fizyczny:
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i posługiwanie się nożyczkami – cięcie po liniach prostych,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych.
 • Obszar społeczny:
 • integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabawy.
 • Obszar poznawczy:
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość, kolor i kształt,
 •  tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego), szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie elementów.
 • Różni ludzie – to my
 • Obszar fizyczny:
 • ćwiczenia w posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym  (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym).
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych,
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”.