Koszałki-Opałki

LISTOPAD U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy
 • Cele ogólne:
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych.
 •  Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości).
 •  Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych.
 •  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności.
 •  Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych.
 •  Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
 • Cele ogólne:
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.
 •  Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych.
 •  Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole.
 •  Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
 • Cele ogólne:
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym).
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji.
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody.
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki).
 •  Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych  i niemelodycznych.
 •  Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Cele ogólne:
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 •  Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny).
 •  Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play).
 •  Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 •  Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych.
 •  Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

PAŹDZIERNIK U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
 • Cele ogólne:
 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców).
 •  Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami).
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej.
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.
 •  Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka
 •  Cele ogólne:
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu,
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników).
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.
 •  Liście malowane, pod drzewami rozsypane 
 • Cele ogólne:
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą Obserwację oraz zabawy badawcze.
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej.
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną.
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.
 •  Las szumi jesiennie, już robi się sennie
 •  Cele ogólne:
 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami).
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole.
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii.
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

WRZESIEŃ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.
 • Cele ogólne:
 •  Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”).
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości.
 •  Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”.
 •  Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.
 •  Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej.
 •  Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • W moim domu nie nudzi się nikomu.   
 • Cele ogólne:                                       
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.
 •  Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.
 • Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
 • Cele ogólne:
 •  Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa   w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań.
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka.
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
 • Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.
 • Cele ogólne:
 •  Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów.
 •  Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze.
 •  Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych).
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów,
 •  Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości .
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem.
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.