Koszałki-Opałki

WRZESIEŃ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.
 • Cele ogólne:
 •  Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”).
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości.
 •  Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”.
 •  Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.
 •  Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej.
 •  Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • W moim domu nie nudzi się nikomu.   
 • Cele ogólne:                                       
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności     do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji       do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.
 •  Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań             oraz wypowiadania się na różne sposoby.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania          i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.
 • Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
 • Cele ogólne:
 •  Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa   w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań.
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową    oraz koordynację ręki i oka.
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
 • Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.
 • Cele ogólne:
 •  Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów.
 •  Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze.
 •  Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych).
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy                   przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów,
 •  Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość              o zachowanie czystości .
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem.
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.