Krasnale

Listopad u ,,Krasnali”

 • Deszcz, deszcz, deszcz.
 • Gdy robi się coraz chłodniej.
 • Przygotowania zwierząt do zimy.
 • Czyste przedszkolaki.
 • Doświadczenia emocjonalno – społeczne:
 • wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy,
 • kształtowanie zwyczaju odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń przez formułowanie swobodnych wypowiedzi
 •  na określony temat,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości przez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Doświadczenia sensoryczno- motoryczne i poznawcze:
 • wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń,
 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierzat żyjących w lesie,
 • wdrażanie do rozumienia i posługiwania się słowami dzień, noc, zapasy,
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji i i określania cech wielkościowych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia , porównywanie liczebności przez dobieranie elementów w pary,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy,
 • kształcenie wyobraźni twórczej, rozwijanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów,
 • rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.

Październik u Krasnali.

 • Jesienne owoce. Jesienne warzywa.
 • Cele ogólne:
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych,
 •  wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych,
 •  kształtowanie umiejętności dbania o porządek w codziennych sytuacjach,
 •  kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie, w kole, parami.
 • Obszar emocjonalny:
 •  poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 •  określanie własnych upodobań: „lubię”, „nie lubię”,
 •  wdrażanie do akceptowania upodobań innych osób• wykazywanie zainteresowania wytworami pracy swojej i innych, rozumienie, że nie wolno jej niszczyć,
 •  wdrażanie do skupiania uwagi na osobie mówiącej.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała.
 • Skarby jesieni. Las jesienią.
 • Cele ogólne:
 • Obszar fizyczny:
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe,
 •  wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących zachowanie prawidłowej postawy ciała,
 •  kształtowanie czynności samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,
 •  wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • dostrzeganie piękna przyrody i jego wartości.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł współżycia w grupie,
 •  wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie umiejętności rozmowy na bliskie dzieciom tematy,
 •  usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 •  kształtowanie pamięci przez naukę rymowanek,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia i ich rozpoznawanie,
 •  rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności wokalnych,
 •  wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie.

Wrzesień u ,,Krasnoludków”

 •  Idę do przedszkola.
 • Przedszkolaczek.
 • Lubimy się bawić.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 •   Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych,
 •  wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych,
 •  kształtowanie umiejętności dbania o porządek w codziennych sytuacjach.
 • Obszar emocjonalny:
 •  poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 •  wdrażanie do skupiania uwagi na osobie mówiącej,
 •  wdrażanie do właściwej reakcji na bodźce zewnętrzne, związane ze zmianą otoczenia.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała.