Krasnale

Styczeń u Krasnali.

 • Mroźna zima.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych,
 •  doskonalenie czynności samoobsługowych,
 •  rozwijanie sprawności manualnej.
  Obszar emocjonalny:
 •  doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,
 •  kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno.
  Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 •  współdziałanie z dziećmi w zabawie,
 •  przyjmowanie i respektowanie zasad.
  Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  kształtowanie myślenia matematycznego,
 •  doskonalenie spostrzegawczości,
 •  wdrażanie do obserwacji przyrody,
 •  rozwijanie poczucia rytmu.
  Zimą pamiętamy o ptakach.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 •  rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni.
 • Obszar emocjonalny:
 •  dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 •  doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami.
  Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych,
 •  rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie.
  Obszar poznawczy:
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
 •  kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary,
 •  uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą,
 •  rozwijanie logicznego myślenia.
 • Kochana babciu! Kochany dziadku!
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych,
 •  rozwijanie sprawności manualnej.
 • Obszar emocjonalny:
 •  rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz uczuć,
 •  przedstawianie emocji za pomocą różnych form wyrazu.
  Obszar społeczny:
 •  współdziałanie z dziećmi w zabawie,
 •  kształtowanie szacunku dla najbliższych,
 •  uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie pamięci przez naukę wierszy i piosenek,
 •  doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
 •  rozwijanie logicznego myślenia,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 •  rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

 

Mikołajki tuż, tuż!

W piątek 6 grudnia to data, która jednoznacznie kojarzy się z odwiedzinami bardzo lubianego gościa- św. Mikołaja. Prosimy, żeby w tym dniu wszystkie „Wesołe skrzaty” ubrane były w ubrania koloru czerwonego oraz w miarę możliwości mikołajowe czapkiTo z pewnością pozwoli nam na wspaniałą, wspólną zabawę.

Grudzień u Krasnali.

 • Gdy odwiedzi nas święty Mikołaj.
 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 • kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem,
 •  wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 •  kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu,
 •  pokonywanie nieśmiałości w czasie występów na forum grupy.
 •  Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 •  wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie sprawności ruchowej,
 •  rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie wyobraźni ruchowej przez naśladowanie ruchem czynności wykonywanych przez Mikołaja,
 •  doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej,
 •  usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych,
 •  kształtowanie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia,
 •  wdrażanie do właściwego trzymania kredki, rozwijanie kreatywności przez tworzenie budowli i kompozycji według własnych pomysłów, umiejętności modelowania prostych kształtów z masy solnej,
 •  doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie,
 •  wdrażanie do używania określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy, oraz porządkowanie obiektów w sekwencje rosnące lub malejące,
 •  poznanie instrumentu perkusyjnego – janczary, rozróżnianie natężenia dźwięku cicho – głośno,
 •  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej oraz zmysłu dotyku.
 • Święta tuż ,tuż.
 •  Doświadczenia emocjonalno-społeczne:
 •  kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem,
 •  wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa, stosowania zwrotów grzecznościowych.
 •  Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:
 •  rozwijanie spostrzegawczości słuchowej,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 •   rozumienie określeń: błyszczący, kruchy, delikatny, na górze – wysoko i na dole – nisko; -uświadomienie konieczności ostrożnego obchodzenia się z ozdobami choinkowymi ze względu na ich kruchość, delikatność,
 •  doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości i długości oraz stosowania określeń: duży – mały, krótki – długi,
 •   rozwijanie sprawności manualnej,
 •   zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia,
 •  kształcenie wyobraźni ruchowej, wrażliwości na dźwięk i reakcji na sygnał muzyczny,
 •  poznanie drzewa iglastego, rozwijanie zmysłów dotyku i węchu, rozumienie znaczenia wody w życiu roślin,
 •   kształtowanie umiejętności dostrzegania, odwzorowywania i kontynuowania regularności i rytmów,
 •   rozwijanie spostrzegawczości, utrwalenie znajomości kolorów,
 •   ćwiczenia usprawniające mięśnie, utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym, ćwiczenie podparcia oddechowego,
 •  zapoznanie z tradycjami świąt Bożego Narodzenia – zwyczajem wysyłania kartek świątecznych do osób bliskich, śpiewania kolęd w czasie świąt,
 •  rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności.

UWAGA!!!

Krasnale prosimy o przyniesienie na środę przyborów do mycia zębów-podpisany kubek, szczoteczkę i dziecięcą pastę do mycia zębów. Jednocześnie przypominam o uzupełnieniu zapasów chusteczek higienicznych.

W poniedziałek 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu przynosimy do przedszkola swojego ukochanego misia.Wspólnie z misiami obejrzymy przedstawienie Teatrzyku Cieni Latarenka.

Listopad u ,,Krasnali”

 • Deszcz, deszcz, deszcz.
 • Gdy robi się coraz chłodniej.
 • Przygotowania zwierząt do zimy.
 • Czyste przedszkolaki.
 • Doświadczenia emocjonalno – społeczne:
 • wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy,
 • kształtowanie zwyczaju odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsce,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń przez formułowanie swobodnych wypowiedzi
 •  na określony temat,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości przez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Doświadczenia sensoryczno- motoryczne i poznawcze:
 • wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń,
 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierzat żyjących w lesie,
 • wdrażanie do rozumienia i posługiwania się słowami dzień, noc, zapasy,
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji i i określania cech wielkościowych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia , porównywanie liczebności przez dobieranie elementów w pary,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy,
 • kształcenie wyobraźni twórczej, rozwijanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów,
 • rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.

Październik u Krasnali.

 • Jesienne owoce. Jesienne warzywa.
 • Cele ogólne:
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych,
 •  wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych,
 •  kształtowanie umiejętności dbania o porządek w codziennych sytuacjach,
 •  kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie, w kole, parami.
 • Obszar emocjonalny:
 •  poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 •  określanie własnych upodobań: „lubię”, „nie lubię”,
 •  wdrażanie do akceptowania upodobań innych osób• wykazywanie zainteresowania wytworami pracy swojej i innych, rozumienie, że nie wolno jej niszczyć,
 •  wdrażanie do skupiania uwagi na osobie mówiącej.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała.
 • Skarby jesieni. Las jesienią.
 • Cele ogólne:
 • Obszar fizyczny:
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe,
 •  wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących zachowanie prawidłowej postawy ciała,
 •  kształtowanie czynności samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,
 •  wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 • dostrzeganie piękna przyrody i jego wartości.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł współżycia w grupie,
 •  wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie umiejętności rozmowy na bliskie dzieciom tematy,
 •  usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 •  kształtowanie pamięci przez naukę rymowanek,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia i ich rozpoznawanie,
 •  rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności wokalnych,
 •  wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie.

Wrzesień u ,,Krasnoludków”

 •  Idę do przedszkola.
 • Przedszkolaczek.
 • Lubimy się bawić.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 •   Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych,
 •  wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych,
 •  kształtowanie umiejętności dbania o porządek w codziennych sytuacjach.
 • Obszar emocjonalny:
 •  poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 •  wdrażanie do skupiania uwagi na osobie mówiącej,
 •  wdrażanie do właściwej reakcji na bodźce zewnętrzne, związane ze zmianą otoczenia.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała.