Leśne ludki

LISTOPAD  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Dni Postaci z Bajek.
 • Cele ogólne:
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów.
 •  Poszerzanie wiedzy dzieci o  literaturze dla dzieci szczególnie o bajkach.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Jesienna muzyka.
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Mali artyści.
 • Cele ogólne:
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów malarza, rzeźbiarza i  ich roli w życiu społecznym.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 
 • Pokaz mody na jesienne chłody.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca i  ich roli w życiu społecznym.

PAŹDZIERNIK  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • W zdrowym ciele zdrowy duch.
 • Cele ogólne:
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w ogrodzie
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania  warzyw według jednej cechy.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 • Jesienią w parku.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, klon, kasztanowiec, dąb.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych nt. jesiennego parku.
 • Kolory jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, borowik, maślak.
 • Poznawanie i nazywanie kolorów  lasu jesienią.
 • Uczenie się wnikliwej obserwacji  zmian zachodzących w przyrodzie: zmiana barw, opadanie liści. Nazywanie niektórych drzew liściastych  i ich owoców , grzybów.
 • Przygotowania do zimy.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
 • Wykorzystywanie wiedzy o przygotowaniach ludzi do zimy podczas samodzielnego robienia przetworów z warzyw i owoców.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

WRZESIEŃ  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • W przedszkolu.
 • Cele ogólne:
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu
 • Moja miejscowość.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta i jego atrybutów.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Ja, ty i środowisko.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie pracy lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Dary jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 • Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu.