Leśne ludki

Czerwiec u „Leśnych Ludków”

 •  Jak zostać sportowcem?
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu,
 •  rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy,
 • wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw,
 •  wzmacnianie samoświadomości.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 •  rozwijanie logicznego myślenia,
 •  rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich,
 •  rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 •  poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych,
 • utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
 •  rozwijanie percepcji wzrokowej.
 •  I oto przyszło lato…
 • Obszar fizyczny :
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 •  rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków,
 •  rozwijanie percepcji dotykowej.
 • Obszar emocjonalny:
 •  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 •  kształtowanie umiejętność radzenia sobie z przegraną.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 •  obdarzanie uwagą osoby dorosłe,
 •  współdziałanie z dziećmi w zabawie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium,
 •  doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 •  rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek,
 •  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 •  doskonalenie orientacji w przestrzeni.
 •  Odwiedzamy zwierzęta na wsi.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych,
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć,
 •  rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych i czerpania radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Obszar poznawczy:
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy,
 •  wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie,
 •  poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości,
 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 •  rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej,
 •  poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik,
 •  doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.
 •  Hej, na wakacje czas!
 • Obszar fizyczny:
 •  doskonalenie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej,
 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 •  wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej,
 • rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
 • Obszar społeczny:
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań,
 •  wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami,
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria,
 •  doskonalenie umiejętności przeliczania,
 •  rozwijanie spostrzegawczości,
 •  rozwijanie percepcji dotykowej,
 •  doskonalenie umiejętności wokalnych,
 •  rozwijanie ciekawości poznawczej.

Maj u ” Leśnych ludków”.

 •  Dobre i niedobre bajki na ekranie.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 •  przedstawianie swoich emocji oraz uczuć, z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne, funkcjonowanie w zabawie, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec innych dzieci oraz dorosłych),
 •  wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej.
 • Obszar poznawczy :
 •  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów według określonego kryterium,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania,
 •  doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego,
 •  rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań,
 •  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
 • Kiedy dorośli idą do pracy…
 • Obszar fizyczny :
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych,
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań,
 •  kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Obszar społeczny:
 •  poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka,
 •  kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet,
 •  budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody.
 • Obszar poznawczy:
 •  poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy,
 •  kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 •  rozwijanie spostrzegawczości,
 •  pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka,
 • poznanie wartości nabywczej pieniędzy.
 • Moja mama jest kochana!
 • Obszar fizyczny :
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych,
 •  kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi,
 •  zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach,
 •  wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami.
 • Obszar społeczny:
 •  budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny,
 •  kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców.
 • Obszar poznawczy:
 •  zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych form wyrazu,
 •  wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich,
 •  zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości.
 • Duże i małe rodziny w akcji.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych,
 •  kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny,
 •  rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji,
 •  kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków,
 •  kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób,
 •  wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych,
 •  wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie,
 •  integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego.
 • Obszar poznawczy:
 •  doskonalenie umiejętności przeliczania,
 •  wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
 •  rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy,
 •  rozwijanie słownictwa związanego z rodziną,
 •  doskonalenie umiejętności wokalnych.

 Kwiecień u „Leśnych Ludków”

 • I oto przyszła Pani Wiosna.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych,
 •  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w każdej sytuacji, miejscu i czasie.
 • Obszar emocjonalny:
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji,
 •  doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (niezależnie od pory dnia
 •  i pogody),
 •  doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany,
 • budowanie systemu wartości dziecka (emocjonalna więź z otocze­niem przyrodniczym).
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 •  wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosną (zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej),
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak.
 • Wielkanoc.
 • Obszar fizyczny:
 • doskonalenie zwinności, skoczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności ręki podczas malowania, wycinania, lepienia, tworzenia ozdób wielkanocnych,
 • ćwiczenie narządów mowy.
 • Obszar emocjonalny:
 • Przeżywanie emocji związanych ze zbliżającymi się świętami,
 • Odczuwanie szacunku i przywiązania do tradycji,
 • przedstawianie emocji podczas opowieści ruchowych,
 • dostrzeganie piękna wytworów sztuki i rzemiosła.
 • Obszar społeczny:
 • Odczuwanie przynależności do rodziny,
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy.
 • Obszar poznawczy :
 • poznanie niektórych tradycji, symboli i zwyczajów typowych dla świąt wielkanocnych,
 • poznanie słów i melodii piosenki o tematyce wielkanocnej
 • rozwijanie spostrzegawczości podczas szukania różnic,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, tworzenia zbiorów, porównywania ich liczebności
 • Mali ekolodzy (2-tygodnie).
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej,
 •  rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka) ,
 •  kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku.
 • Obszar emocjonalny:
 •  przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą,
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta) ,
 •  kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym,
 •  kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy,
 •  wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.
 • Obszar poznawczy :
 •  budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym,
 •  wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 •  kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych,
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanego kryterium.

 

MARZEC U „LEŚNYCH LUDKÓW”

 •  Odkrywamy tajemnice Ziemi.
 • Obszar fizyczny:
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych ,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku  kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków .
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany,
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą ,
 •  kształtowanie umiejętności autoprezentacji ,
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody.
 • Obszar społeczny:
 •  wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania),
 •  kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj­bliższym otoczeniu,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej,
 •  budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 •  rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium.
 •  Zwierzęta i rośliny wokół nas.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych,
 •  kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych,
 •  kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 •  przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą,
 •  kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjem­nych i nieprzyjemnych
 •  dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym,
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej,
 •  budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek.
 • Obszar poznawczy:
 •  wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin,
 •  rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 •  rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów  według podanego kryterium,
 •  rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów,
 •  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 •  I oto przyszła Pani Wiosna.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych,
 •  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w każdej sytuacji, miejscu i czasie.
 • Obszar emocjonalny:
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji,
 •  doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (niezależnie od pory dnia i pogody),
 •  doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany,
 • budowanie systemu wartości dziecka (emocjonalna więź z otocze­niem przyrodniczym).
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 •  wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosną (zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej),
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała,
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanej cechy
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak.
 •  Kosmiczne przygody.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka,
 •  kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki, widelca),
 •  kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
 • Obszar emocjonalny:
 •  przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą,
 •  budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze),
 •  wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody.
 • Obszar społeczny:
 •  rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym,
 •  wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.
 • Obszar poznawczy:
 •  wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem,
 •  wdrażanie do wypowiadania się na dany temat ,
 •  wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej .

LUTY U „LEŚNYCH LUDKÓW”

 • Hej, ha, co to gra?
 • Obszar fizyczny :
 •  rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka ,
 •  wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku ,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów,
 •  kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych.
 • Obszar emocjonalny :
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji ,
 •  rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami ,
 •  doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany,
 •  przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówie­śniczym,
 •  wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pobytu w przedszkolu,
 •  wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych ,
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego muzykowania .
 • Obszar poznawczy:
 •  wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy),
 • poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka ,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności ,
 •  wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej ,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych .
 • Malujemy świat.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych,
 • rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała),
 •  kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach,
 •  kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych .
 • Obszar emocjonalny:
 • rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji ,
 •  doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawo­wych emocji ,
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego .
 • Obszar społeczny :
 •  wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym ,
 •  wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów ,
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego działania (działalność plastyczno-techniczna) .
 • Obszar poznawczy:
 •  budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów) ,
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej ,
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium,
 • poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy ,
 •  doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat,
 •  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych.
 • Zaproszenie do teatru.
 • Obszar fizyczny :
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie muzyki ruchem w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych ,
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej ,
 •  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej ,
 •  wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku .
 • Obszar emocjonalny:
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji ,
 •  przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem ze sztuką,
 • doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem rekwizytu i bez,)
 •  rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej,
 •  rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia .
 • Obszar społeczny:
 •  rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawo­dy związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf) ,
 •  kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach ,
 •  stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpa­nia radości z efektów pracy ,
 •  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania .
 • Obszar poznawczy:
 •  budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem ,
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej,
 •  kształtowanie pojęć matematycznych ,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych.
 • Dzieci – wspaniali artyści.
 • Obszar fizyczny :
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich,
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku ,
 •  rozwijanie sprawności manualnej (precyzji i szybkości ruchu).
 • Obszar emocjonalny :
 •  rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób ,
 •  rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka w zakresie wyra­żania uczuć i emocji z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu ,
 •  rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej,
 •  rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia.
 • Obszar społeczny :
 •  wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej,
 •  wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych,
 •  budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,
 •  kształtowanie umiejętności autoprezentacji ,
 •  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Obszar poznawczy :
 •  budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym,
 •  kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie,
 • rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrze­gania reguł gier matematycznych ,
 •  poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka ,
 •  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

DRODZY RODZICE!!!

W dniu 15.01.2020r  o godz. 16:00 zapraszamy na warsztaty, podczas których chcemy razem z dziećmi wykonać upominki dla KOCHANYCH DZIADKÓW. Praca będzie trudna, dlatego potrzebujemy Waszej pomocy.Prosimy aby z dzieckiem przyszła jedna osoba dorosła (mama lub tata)Będziemy tworzyć stroiki !!! Mile widziane ozdoby takie jak: orzechy, szyszki, sztuczne gałązki jarzębiny, mogą być też sztuczne kwiaty i inne ozdoby które państwo możecie przynieść.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA PLANUJEMY NA 22.01.2020r GODZ. 9:30!!!

Styczeń u ”Leśnych ludków”.

 •  Z Panią Zimą wesoło mija czas.
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.
 • Obszar poznawczy:
 • wdrażanie do uważnego słuchania,
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 • rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej.
 •   Niespodzianka dla babci i dziadka.
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała,
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych,
 • kształtowanie myślenia matematycznego.
 • Robimy eksperymenty.
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody,
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.

 

 

Mikołajki tuż, tuż!

W piątek 6 grudnia to data, która jednoznacznie kojarzy się z odwiedzinami bardzo lubianego gościa- św. Mikołaja. Prosimy, żeby w tym dniu wszystkie „Wesołe skrzaty” ubrane były w ubrania koloru czerwonego oraz w miarę możliwości mikołajowe czapkiTo z pewnością pozwoli nam na wspaniałą, wspólną zabawę.

Grudzień u „Leśnych ludków”.

 • Co to jest rodzina?
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny:
 • poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej,
 • kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie umiejętności matematycznych.
 • Robimy prezenty dla innych.
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji swoich i innych,
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy,
 • wdrażanie do rozumienia i szanowania potrzeb i uczuć innych.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie:
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności dbania o porządek.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • poznawanie zwyczajów świątecznych,
 • kształtowanie umiejętności matematycznych. 
 • Boże Narodzenie. 
 • Obszar fizyczny:
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • Obszar emocjonalny:
 • dostrzeganie emocji swoich i innych osób,
 • przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością,
 • rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 • poznawanie tradycji i symboli świątecznych,
 • przygotowywanie inscenizacji jasełkowej.

 

Listopad  u „Leśnych ludków”

 • Mój dom.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych,
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu,
 •  budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Moje miasteczko.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych,
 •  usprawnianie percepcji wzrokowej.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji,
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem,
 •  budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie orientacji przestrzennej,
 •  dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków,
 •  budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.
 • Dawno, dawno temu.
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 •  rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 •  rozwijanie dużej i małej motoryki.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu,
 •  wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie,
 •  wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie twórczej wyobraźni,
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania,
 •  rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach.
 • Bawimy się w króla i królową.
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 •  rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 •  rozwijanie motoryki dużej i małej.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,
 •  stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.

DRODZY RODZICE !!!

W dniu 29. 10.2019r tj. wtorek o godzinie 16:00  odbędzie się w naszym przedszkolu „Dzień dyni” dla „Leśnych Ludków”.

Serdecznie zapraszamy rodziców. Chcemy z Wami miło spędzić czas na wspólnej pracy i zabawie. Prosimy także aby każde dziecko przyniosło               do piątku –  tj. 25.10.2019r. jedną dynię jadalną !

Październik u Leśnych ludków.

 • Pani jesień puka do drzwi 
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 •  wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 •  rozwijanie dużej i małej motoryki.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób,
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole,
 •  wdrażanie do respektowania norm społecznych,
 •  budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do uważnego słuchania,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę,
 •  rozwijanie poczucia rytmu,
 •  rozwijanie mowy i myślenia.
 • Prezenty od Pani Jesieni.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy,
 •  rozwijanie umiejętności liczenia,
 •  rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Jestem zdrowym przedszkolakiem.
 • Obszar fizyczny:
 •  doskonalenie umiejętności dbania o higienę,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia,
 •  budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób,
 •  kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata.
 • Obszar społeczny:
 •  uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych,
 •  kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu,
 •  rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 •  doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy,
 •  usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych,
 •  rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów,
 •  rozwijanie mowy i myślenia.
 • Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  odczuwanie radości ze wspólnej zabawy,
 •  dostrzeganie i nazywanie swoich emocji,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata.
 • Obszar społeczny:
 •  współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw,
 •  okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie,
 •  odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych,
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie,
 •  przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie.

Drodzy Rodzice !

W dniu 09.10.2019 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Bramy Poznania ICHOT. Weźmiemy udział  w zajęciach edukacyjnych w muzeum i zwiedzimy Ostrów Tumski. Prosimy o wpłatę 23 zł. na konto skarbników poszczególnych grup do dnia 07.10.2019r.

 

Ogłoszenie!

Prosimy o przyniesie strojów na gimnastykę w osobnym worku !

 • Koszulka
 • Spodenki
 • Skarpety ze stoperami

Wrzesień u Leśnych Ludków

 • Przedszkole moim drugim domem .
 • Obszar fizyczny:
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć bez naruszania godności własnej i innych
 • Obszar społeczny :
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy.
 •  W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.
 • Obszar fizyczny :
 • aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wdrażanie do współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,
 • rozwijanie motoryki dużej (gimnastyka, zabawy ruchowe) i motoryki małej (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami).
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym,
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy, wyrabianie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania w przedszkolu i poza nim,
 • wdrażanie do współdziałania dla osiągnięcia zamierzonego celu, wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 • wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, rozwijanie mowy i myślenia poprzez omawianie treści utworów, ilustracji.
 • Nasze zabawy
 • Obszar fizyczny :
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej, uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami.
 • Obszar emocjonalny:
 • przedstawianie i nazywanie swoich emocji i uczuć, rozumienie i szanowanie uczuć innych
 •  Obszar społeczny:
 • integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,
 • akceptowanie i szanowanie zasad panujących podczas zabawy oraz zajęć
 •  Obszar poznawczy:
 • rozróżnianie i klasyfikowanie kształtów, określanie położenia elementów w przestrzeni z wykorzystaniem określeń: „obok”, „nad”, „pod”, „na”, „za”, „przed”, odróżnianie stron: lewa, prawa, wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • Każdy z nas jest inny
 • Obszar fizyczny :
 • uczestniczenie w zabawach integracyjnych, ruchowych, muzycznych, poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny :
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny :
 • nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, współdziałanie z innymi podczas wykonywania wspólnych działań, przestrzeganie ustalonych zasad w czasie zajęć i zabaw dowolnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Obszar poznawczy :
 • wypowiadanie się na określony temat, klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i rodzaj.