Leśne ludki

Luty u ,,Leśnych Ludków”

Zimowe zabawy

 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej poprzez szanowanie wytworów pracy kolegów i koleżanek, wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej oraz przestrzegania reguł zabawy.
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania  w czasie zabaw zimowych, dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba, wzbogacanie słownika czynnego.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej oraz zmysłu dotyku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej  oraz syntezy słuchowej.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworu, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną pora roku, zachęca nie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
 • Doskonalenie liczenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych, wdrażanie do doprowadzania pracy do końca.
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie.

Czas na bal

 • Zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.
 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez zgodne współdziałanie w zespole, przestrzeganie reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa.
 • Wzbogacanie słownictwa o wyrazy i określenia : karnawał, maska, mały- mniejszy, duży- większy, długi- dłuższy, krótki- krótszy.
 • Usprawnianie orientacji czasowo- przestrzennej, kształcenie wyobraźni i poczucia rytmu.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości w pracach plastycznych, sprawności manualnej ( kreślenie linii falistej z góry na dół)
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania , używania liczebników głównych i porządkowych.
 • Zapamiętywanie i wykonywanie poleceń złożonych.

Znamy różne sklepy

 • Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki, posługiwanie się nazwami sklepów.
 • Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi na dany temat.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zachowania się w sklepie.
 • Wzbogacanie słownika o nazwy sklepów , zapoznanie z pracą ekspedientki, poznawanie polskich środków płatniczych, kształtowanie rozumienia sensu kupna, sprzedaży i płacenia.
 • Przyporządkowanie do różnych rodzajów sklepów rzeczy, które można w nich kupić.
 • Porównywanie ciężaru przedmiotów za pomocą wagi szalkowej, stosowanie określeń : ciężki- lekki, waży tyle samo.
 • Ćwiczenia oddechowe jako utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, kontrolowanie fazy wydechu, wdrażanie do kontrolowania i zmian natężenia głosu.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.

Styczeń u ,,Leśnych Ludków”

Tydzień za tygodniem

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba, wzbogacanie słownika czynnego.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Poszerzanie wiedzy na temat pór roku, miesięcy –posługiwanie się nazwami.
 • Zapoznanie z rodzajami zegarów i dawnymi sposobami odmierzania czasu.
 • Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz syntezy wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do właściwego trzymania narzędzia malarskiego.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej oraz zmysłu dotyku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie poczucia rytmu oraz spostrzegawczości.

Zima bywa mroźna

 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez zgodne współdziałanie w zespole, przestrzeganie reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie kreatywności przez zachęcanie dotworzenia różnorodnych kompozycji z mozaiki geometrycznej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości w pracach plastycznych.
 • Poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji i poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania , używania liczebników głównych i porządkowych, tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Posługiwanie się określeniami: długi, krótki, mniej, więcej.

Święto Babci i Dziadka 

 • Uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny.
 • Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi na dany temat.
 • Utrwalanie znajomości schematu ciała, próby rysowania postaci człowieka.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności i pokonywanie nieśmiałości podczas występów przed kamerą.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu upominków dla babć i dziadków.
 • Ćwiczenia oddechowe jako utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, kontrolowanie fazy wydechu, wdrażanie do kontrolowania i zmian natężenia głosu.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.

Grudzień u ,,Leśnych Ludków”

Czekamy na Mikołaja

 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba, wzbogacanie słownika czynnego.
 • Wdrażanie do poszanowania prac własnych i kolegów.
 • Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz syntezy wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do właściwego trzymania narzędzia malarskiego, zapełnianie kolorem konturów obrazka.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej oraz zmysłu dotyku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie poczucia rytmu oraz spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych.
 • Wdrażanie do używania określeń : lekki, ciężki, miękki , twardy, gładki , szorstki.

Zimą pamiętamy o ptakach.

 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej poprzez wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony; różnicowanie wielkości duży- mały, grupowanie elementów według wielkości.
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie.
 • Odwzorowywanie układu elementów z figur geometrycznych, wdraża nie do estetycznego wykonania pracy.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec.
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę/elementy muzykoterapii/.

Coraz bliżej Święta 

 • Doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na dany temat.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Zapoznanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia , śpiewania kolęd w czasie świąt oraz ze zwyczajem składania życzeń świątecznych.
 • Podawanie nazw ozdób choinkowych , określanie ich wielkości, kształtu, koloru, posługiwanie się określeniami : na górze, niżej, wyżej, na dole, obok, nad, pod, na środku.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania następstwa czasu i używanie określeń :na początku, potem, na końcu.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.
 • Ćwiczenia oddechowe jako utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, kontrolowanie fazy wydechu, wdrażanie do kontrolowania i zmian natężenia głosu.

LISTOPAD U ,,LEŚNYCH LUDKÓW”

Deszczowa pogoda

 • Wzbogacanie słownictwa o wyrazy określające pogodę.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych na podany temat.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, odwzorowywanie układu o powtarzającym się rytmie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, ruchowej, uwagi i pamięci.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia rytmicznego układu wg wzoru.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozwijanie wyobraźni dźwiękotwórczej.

Jest coraz chłodniej

 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę/elementy muzykoterapii/
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do warunków pogodowych.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń : długi- dłuższy-najdłuższy, krótki-krótszy-najkrótszy.

Zwierzęta przygotowują się do zimy

 • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich mieszkań, zapoznanie ze sposobem odżywiania i zwyczajami.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.
 • Wyrabianie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, porównywanie liczebności, określanie cech wielkościowych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.

Dbamy o czystość

 • Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej , wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów do higieny.
 • Kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej.
 • Doskonalenie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec.
 • Wzbogacanie słownictwa o określenia : pełno, pusto, dużo, mniej, wysoko, nisko, niżej, wyżej.
 • Wiązanie opisu słownego z przedmiotem.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy.

PAŹDZIERNIK U  „LEŚNYCH LUDKÓW”

Jesień daje nam owoce

 • Poznanie drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz grupowania według określonej cechy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania.
 • Poprawne posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, ruchowej, uwagi i pamięci.
 • Nabywanie doświadczeń związanych z konstruowaniem.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia rytmicznego układu wg wzoru.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich.

Jesień daje nam warzywa

 • Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.
 • Poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużny , okrągły.
 • Utrwalanie nazw i kolorów warzyw.
 • Porównywanie wyglądu i smaku ogórków surowych i kiszonych.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń : dużo- mało, mniej, więcej, tyle samo.
 • Poznanie jadalnych części roślin : korzeń, łodyga , liść.
 • Rozwijanie umiejętności modelowania podstawowych kształtów z masy plastycznej, wdrażanie do właściwego trzymania kredki.
 • Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.

Dary jesieni

 • Poznawanie nazw drzew liściastych: dąb, kasztanowiec, jarząb oraz ich owoców.
 • Wdrażanie do rozumienia określeń : pień, gałęzie, liście, żołądź, kasztan, korale jarzębiny a także rząd , szereg, długi, krótki, taki sam.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy.
 • Kształcenie umiejętności słyszenia w separacji od widzenia , uwrażliwianie na dźwięki płynące z otoczenia, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia , kształtowanie pojęcia liczb 1,2,3,4, porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Utrwalanie wiadomości o darach jesieni.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.

Grzyby

 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w lesie .
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin leśnych, poznanie budowy grzyba.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej.
 • Doskonalenie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec.
 • Rozwijanie umiejętności układania elementów od najmniejszego do największego z użyciem liczebników porządkowych.
 • Utrwalanie znajomości kolorów, doskonalenie umiejętności kolorowania obszaru określonego konturem.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy.

WRZESIEŃ U ,,LEŚNYCH LUDKÓW” 

 • W przedszkolu:
 • Utrwalamy znajomość imion kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązującej w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego.
 • Wdrażamy do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu, wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Doskonalimy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Jestem przedszkolakiem:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne- zwłaszcza poprawne mycie rąk.
 • Wdrażamy do używania zwrotów grzecznościowych; proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia.
 • Doskonalimy spostrzegawczość , pamięć wzrokową , sprawność manualną i ruchową.
 • Ćwiczymy pamięć słuchową.
 • Kształtujemy pojęcie- para.
 • Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała i ciała innego człowieka.
 • Zapoznajemy się z liczebnikami od 1-5.
 • Doskonalimy umiejętność odwzorowywania i manipulowania figurami geometrycznymi.
 • Poprawnie posługujemy się określeniami – wysoki, niski, najwyższy.
 • Wspólne zabawy:
 • Wdrażamy do porozumiewania się miarkowanym głosem .
 • Kształtujemy postawy szanowania wytworów pracy kolegów , rozwijamy empatię.
 • Zachęcamy do respektowania umów.
 • Wyrabiamy szybką reakcję na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Doskonalimy sprawność manualną i ruchową, nabywamy doświadczenia związane z konstruowaniem.
 • Utrwalamy  nazwy kolorów podstawowych.
 • Określamy wielkość: mały, średni, duży.
 • Rozwijamy zdolność obserwacji oraz swobodnej ekspresji twórczej.
 • Na ulicy:
 • Zapoznajemy się  z podstawowymi zasadami  bezpiecznego poruszania się.
 • Rozumiemy i posługujemy się wyrazami i wyrażeniami : przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, pasy bezpieczeństwa, ścieżka rowerowa.
 • Rozumiemy konieczność stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem.
 • Zapoznajemy się z pracą policjanta oraz wyglądem munduru.
 • Kształtujemy umiejętność rozpoznawania wybranych znaków drogowych, ich znaczenia i klasyfikowanie ze względu na kształt.
 • Rozwijamy sprawność manualną  i ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową i poczucie rytmu.
 • Wdrażamy do umiejętnego posługiwania się nożyczkami , rozwijamy kreatywność  poprzez komponowanie.
 • Ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie narządów mowy.