Leśne ludki

Listopad  u „Leśnych ludków”

 • Mój dom.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć,
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami,
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych,
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu,
 •  budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny.
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Moje miasteczko.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych,
 •  usprawnianie percepcji wzrokowej.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji,
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem,
 •  budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie orientacji przestrzennej,
 •  dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków,
 •  budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.
 • Dawno, dawno temu.
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 •  rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 •  rozwijanie dużej i małej motoryki.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu,
 •  wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie,
 •  wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie twórczej wyobraźni,
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  wdrażanie do uważnego słuchania,
 •  rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach.
 • Bawimy się w króla i królową.
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 •  rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 •  rozwijanie motoryki dużej i małej.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami,
 •  stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”,
 •  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności,
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.

DRODZY RODZICE !!!

W dniu 29. 10.2019r tj. wtorek o godzinie 16:00  odbędzie się w naszym przedszkolu „Dzień dyni” dla „Leśnych Ludków”.

Serdecznie zapraszamy rodziców. Chcemy z Wami miło spędzić czas na wspólnej pracy i zabawie. Prosimy także aby każde dziecko przyniosło               do piątku –  tj. 25.10.2019r. jedną dynię jadalną !

Październik u Leśnych ludków.

 • Pani jesień puka do drzwi 
 • Obszar fizyczny:
 •  wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 •  wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 •  rozwijanie dużej i małej motoryki.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób,
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk.
 • Obszar społeczny:
 •  wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole,
 •  wdrażanie do respektowania norm społecznych,
 •  budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Obszar poznawczy:
 •  wdrażanie do uważnego słuchania,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę,
 •  rozwijanie poczucia rytmu,
 •  rozwijanie mowy i myślenia.
 • Prezenty od Pani Jesieni.
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy,
 •  rozwijanie umiejętności liczenia,
 •  rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Jestem zdrowym przedszkolakiem.
 • Obszar fizyczny:
 •  doskonalenie umiejętności dbania o higienę,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia,
 •  budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad.
 • Obszar emocjonalny:
 •  kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób,
 •  kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata.
 • Obszar społeczny:
 •  uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych,
 •  kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu,
 •  rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 •  doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy,
 •  usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych,
 •  rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów,
 •  rozwijanie mowy i myślenia.
 • Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
 • Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych.
 • Obszar emocjonalny:
 •  odczuwanie radości ze wspólnej zabawy,
 •  dostrzeganie i nazywanie swoich emocji,
 •  rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata.
 • Obszar społeczny:
 •  współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw,
 •  okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie mowy i myślenia,
 •  wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie,
 •  odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych,
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie,
 •  przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie.

Drodzy Rodzice !

W dniu 09.10.2019 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Bramy Poznania ICHOT. Weźmiemy udział  w zajęciach edukacyjnych w muzeum i zwiedzimy Ostrów Tumski. Prosimy o wpłatę 23 zł. na konto skarbników poszczególnych grup do dnia 07.10.2019r.

 

Ogłoszenie!

Prosimy o przyniesie strojów na gimnastykę w osobnym worku !

 • Koszulka
 • Spodenki
 • Skarpety ze stoperami

Wrzesień u Leśnych Ludków

 • Przedszkole moim drugim domem .
 • Obszar fizyczny:
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć bez naruszania godności własnej i innych
 • Obszar społeczny :
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy.
 •  W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.
 • Obszar fizyczny :
 • aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wdrażanie do współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,
 • rozwijanie motoryki dużej (gimnastyka, zabawy ruchowe) i motoryki małej (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami).
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym,
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy, wyrabianie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania w przedszkolu i poza nim,
 • wdrażanie do współdziałania dla osiągnięcia zamierzonego celu, wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 • wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, rozwijanie mowy i myślenia poprzez omawianie treści utworów, ilustracji.
 • Nasze zabawy
 • Obszar fizyczny :
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej, uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami.
 • Obszar emocjonalny:
 • przedstawianie i nazywanie swoich emocji i uczuć, rozumienie i szanowanie uczuć innych
 •  Obszar społeczny:
 • integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,
 • akceptowanie i szanowanie zasad panujących podczas zabawy oraz zajęć
 •  Obszar poznawczy:
 • rozróżnianie i klasyfikowanie kształtów, określanie położenia elementów w przestrzeni z wykorzystaniem określeń: „obok”, „nad”, „pod”, „na”, „za”, „przed”, odróżnianie stron: lewa, prawa, wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • Każdy z nas jest inny
 • Obszar fizyczny :
 • uczestniczenie w zabawach integracyjnych, ruchowych, muzycznych, poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny :
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny :
 • nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, współdziałanie z innymi podczas wykonywania wspólnych działań, przestrzeganie ustalonych zasad w czasie zajęć i zabaw dowolnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Obszar poznawczy :
 • wypowiadanie się na określony temat, klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i rodzaj.