Rekrutacja

 

Szanowni Państwo.

Jeżeli w Waszym życiu i życiu Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny ważny okres – edukacja przedszkolna, zapraszamy do naszego przedszkola.

W terminie od 24 lutego do 16 marca 2020 r. do godz. 13:00 trwać będzie rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą rekrutacji do przedszkoli są:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59).
  • Uchwała nr XXII/157/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r w sprawie określenia kreślenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  • Zarządzenie NR 16.2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Od roku 2018 rozpoczęliśmy rekrutację elektroniczną. Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych.

Rodzice, chcący zapisać dziecko do przedszkola muszą wypełnić wniosek poprzez Internet, wydrukować go wraz z załącznikami i złożyć podpisane przez obojga Rodziców w placówce, którą wskazali jako pierwszy wybór. Osoby, które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą skorzystać z Gminnego Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) lub ostatecznie wypełnić wniosek na drukach pobranych z przedszkola. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina Na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji poprzez Internet. Po rozpoczęciu naboru zostaną one również opisane na stronie www.mosina.pl

Nabór zostanie zamknięty 16 marca 2020 r. o godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. Kryteria ustawowe – 100 punktów:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty

3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina – 2 punkty

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Gminy Mosina – 2 punkty

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Przy składaniu wniosku rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte.

W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów, o kolejności przyjęcia decyduję odpowiednio: wskazanie przedszkola jako pierwszy wybór a następnie wcześniejsza data urodzenia kandydata. 

23 marca po godz. 13:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli.  Do 30 marca do godz. 13:00 rodzice potwierdzają w przedszkolu na liście którego zostało zakwalifikowane dziecko fakt, że chcą, aby od 1 września 2020 dziecko uczęszczało do tego przedszkola.

1 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu od 10 kwietnia rozpocznie się nabór uzupełniający.

29 kwietnia zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana  12 maja 2020 r.