Statut

Statut Przedszkola nr2 „Wesołe Skrzaty”

Statut przedszkola opracowano na podstawie:
 1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z póź. zmianami oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. I. z 2014 r. poz. 191) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 3. Przepis wprowadzający Prawo Oświatowe.
 4. Prawo Oświatowe (powoływanie się na Prawo o Systemie Oświaty)
 5. Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 i 527).
 6. Ustawa z dn. 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 659)
 7. Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).
 8. Rozporządzenie MEN z dn. 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147).
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Siedzibą Przedszkola nr 2 jest budynek wolnostojący przy ul. Budzyńska 12 w Mosinie.
 2. Przedszkole nr 2, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole nr 2

„Wesołe Skrzaty”

ul. Budzyńska  12

60-050 Mosina

tel.61 8 132 230

NIP 777-25-11-069 Regon 632055859

 

CELE I ZADANIA

 

 

 • 2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym.

 

 • Cele przedszkola:

 

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
  i w dalszej edukacji
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobra, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
  i intelektualnych,
 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 7. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 • Zadania przedszkola:

 

 1. zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 3. organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
 4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
 5. udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
 6. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno–lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
 7. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 8. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 9. informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
 10. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

 

 1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:

 

 • rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 • organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych w tym logopedycznych z zaburzeniami mowy, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,
 • wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych po konsultacji i za zgodą ich rodziców lub opiekunów oraz prowadzenie indywidualizacji,
 • pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni,
 • organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli.

 

 1. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

 

 1. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor wskazuje placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym organizują zespoły wczesnego wspomagania.

 

 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

 

 • prowadzenie zajęć w języku polskim,
 • wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
 • nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

 

 • stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
 • wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
 • organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,
 • stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
 • ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
 • upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,
 • organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

 1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

 

 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
 • informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
 • upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa Oświatowego, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

 

 1. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

 

 • opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola, wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
 • rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
 • zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 • sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
 1. w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
 2. dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
 3. stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
 • dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków podawanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami) dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
 • wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
 • w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

 

 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

 

 • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
 • osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 • każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
 • z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
 • każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
 • w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
 • każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
 • przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
 • jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 • teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

 

 1. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

 1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :

 

 • udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
 • powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka,
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
 • o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
 • dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

 1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
 • dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPS rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
 • jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

 

 1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

 

 • rodziców lub opiekunów prawnych,
 • upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo (w tym również rodzeństwo),
 • osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe,
 • dzieci oddawane są do rąk nauczycielki lub pracownika dyżurującego w szatni,
 • szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora Przedszkola nr 2 obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 • 3

 

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

 

 1. Na wspólny wniosek Rady pedagogicznej i Rady rodziców na terenie placówki może zostać utworzona Rada przedszkola.

 

 1. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:

 

 • kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • dopuszczanie do użytku w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,
 • przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru radzie pedagogicznej,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 • współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
 • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
 • wstrzymanie realizacji uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym,
 • przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 1. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez radę i normujący w szczególności:
 • sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
 • wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,
 • kompetencje przewodniczącego,
 • zasady uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • uchwalanie i nowelizowanie statutu przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

 • organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
 • programy wychowania przedszkolnego, przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora
 • projekt planu finansowego placówki,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej.

 

 1. Rada pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 5. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 6. Zasady tworzenia rady rodziców określa art. 83 Prawa Oświatowego.
 7. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i Prawem Oświatowym.
 8. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
 9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.

 

 1. Zadaniem rady rodziców jest:
 • wspieranie statutowej działalności przedszkola,
 • uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

 

 1. Rada rodziców ma prawo:
 • występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
 • opiniowania projektu planu finansowego,
 • przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
 • występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela,
 • wytypować jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 • wspierać działalność statutową przedszkola z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

 

 

 

 

 

 1. Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na:
 • wspólnych spotkaniach rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora, które organizuje się w sprawach:
  1. organizacji imprez i wycieczek,
  2. wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola,
  3. ustalenia wysokości stawki żywieniowej, obowiązującą na dany okres czasu z uwzględnieniem: ilości żywionych dzieci, aktualnych cen artykułów żywnościowych i norm żywieniowych ustalonych prawem.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:
 • znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
 • uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.

 

 1. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
 • zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy na rok,
 • zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
 • spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
 • dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
 • zajęcia pokazowe,
 • spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,
 • opracowanie na koniec roku szkolnego pisemnej informacji dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki,
 • wspólne imprezy dla dzieci i ich rodziny,
 • redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach, jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
 • wystawy prac dziecięcych,
 • udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
 • zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,
 • organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.

 

 1. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
 • podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
 • sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

 • 4

 

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 5 – 7.

 

 • 5

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Mosina, którego źródłem dochodu mogą być:
 • wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 • wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
 • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych,
 • wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej w Statucie (w tym odpłatność za żywienie),
 • wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych – w ramach akcji szkolnych organizowanych przez placówki,
 • wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku.

 

 1. Przeznaczenie uzyskanych przez przedszkole dochodów:
 • cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone,
 • remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
 • sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów np.: dochody z wynajmu sali gimnastycznej wiążą się z poniesieniem wydatków na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości itp.,
 • dofinansowanie bieżącej działalności jednostek.
 • wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku 3-6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 1. W przedszkolu tworzy się maksymalnie 3 oddziały na pobyt całodzienny.

 

 1. Przedszkole może stworzyć oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.

 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

 • 6

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.

 

 1. Wybrane programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 1. Na wniosek rodziców (opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.

 

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, zajęć rewalidacyjnych (jeśli takie są prowadzone), powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 • 7

 

 1. Przedszkole nr 2 jest przedszkolem wielooddziałowym.

 

 1. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały całodziennego pobytu dzieci.

 

 1. Przedszkole dysponuje 75 miejscami dla dzieci wg orzeczenia organizacyjnego.

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  • 3 sale zajęć wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne,
  • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj: łazienki, szatnie, zaplecze gospodarcze (kuchnię, zmywalnię, magazyn),
  • ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym pod względem roślinności.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

 

 • 8

 

 1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną, najpóźniej do 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego. .Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole.

 

 1. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:

 

 • czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników pedagogicznych, obsługowych i administracyjnych oraz ilość stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
 • przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,
 • organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerwy w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.

 

 • 9

 

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. W Przedszkolu nr 2 obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

 

 • RANEK: zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, śniadanie,

 

 • PRZEDPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe czynności samoobsługowe, zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), obiad,

 

 • POPOŁUDNIE: kontynuacja zajęć dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna , pobyt w ogrodzie przedszkolnym, podwieczorek, zabawa dowolna.

 

 1. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej .

 

 1. Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowane są podstawy programowe dostosowują ustalony, ramowy rozkład dnia do ram czasowych zalecanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 • 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem wakacyjnej przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:

 

 • oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,
 • przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • czas pracy przedszkola od godz. 600 do 1630.

 

 1. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przy czym dzieci nie powinny przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin dziennie:
  • harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki .

 

 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący oraz kurator oświaty na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia pobytu dziecka na okres wakacyjny (lipiec i sierpień) w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola każdego roku na dostępnym w sekretariacie druku zgłoszenia, a w terminie wyznaczonym przez placówki dyżurujące do podpisania umowy.

 

 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.

 

 1. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

 

 1. Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 5 i 6 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.

 

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

 1. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.

 

 1. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:
  • w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek,
  • w oddziałach realizujących podstawy programowe w ciągu 5 godzin przewiduje się 2 posiłki (śniadanie, podwieczorek).

 

 1. Zasady wnoszenia opłat:
  • opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty z tytułu korzystania przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia,
  • szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady Miejskiej w Mosinie. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał są dostępne do wglądu rodziców (opiekunów) w sekretariacie placówki i każdorazowo są udostępnione i omawiane na indywidualne życzenie rodzica przez dyrektora przedszkola,
  • działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje koszt zakupionych produktów spożywczych,
  • dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z radą rodziców. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje SANEPID zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dzieci dojeżdżające do przedszkola spoza terenu Gminy Mosina zobowiązane są do opłacania dodatkowej opłaty stałej, równej wysokości dotacji z budżetu miasta płaconej dla każdego dziecka korzystającego z pobytu w przedszkolu. Dodatkowa opłata jest wnoszona bezpośrednio przez rodziców lub przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko o ile Zarząd gminy wyrazi na to pisemną zgodę,
  • opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego korzystało dziecko,
  • rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgłoszenie rezygnacji po rozpoczęciu następnego miesiąca powoduje naliczenie opłat wymienionych w pkt. 1 za ten miesiąc,
  • opłata z tytułu korzystania przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca za pośrednictwem wskazanego w umowie konta bankowego. Opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc. W wypadku zwłoki we wpłacie należność pobierana jest w następnym terminie zbierania odpłatności.,
  • zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 okresy płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola,

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 • 11

 

 1. Pracownikami przedszkola są:
 • dyrektor,
 • nauczyciele,
 • pracownicy samorządowi (na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych).

 

 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

 

 1. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

 1. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.

 

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

 

 1. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 

 1. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

 

 1. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

 

 1. Nauczyciele:
 • zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków, szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa § 15 ust. 4 niniejszego Statutu,
 • nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, wicedyrektora, doradcy metodycznego oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
 • nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,
 • w przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe), a do ich zadań i obowiązków należy:
  1. prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
  2. prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
  3. współpraca z nauczycielami,
  4. współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,
  5. prowadzenie zeszytów ćwiczeń dla rodziców, nauczycieli oraz dziennika zajęć,
 • przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościelne,
 • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady pedagogicznej,
 • nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny / dz. U. Nr 88,poz.553 z późniejszymi zmianami /.

 

 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych:
 • pracownikami samorządowymi na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu jest główna księgowa.

 

 • Do obowiązków głównej księgowej należy:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi i składnikami majątkowymi,
  3. opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektora placówki,
  4. sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
  5. realizacja operacji bankowych,
  6. księgowanie analityczne i syntetyczne
  7. prowadzenie rachunkowości płacowej,
  8. naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
  9. dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami,
  10. prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,
  11. sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań odnoszących się do wynagrodzeń i ich pochodnych.

 

 • w miarę potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, utworzenie innych stanowisk urzędniczych np.: referenta ds. kadr i płac.

 

 1. Pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych:

 

 • Ilość etatów dla pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych ustala organ prowadzący placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • Pracownikami samorządowymi na stanowiskach pomocniczych w przedszkolu są:
 1. intendentka,
 2. pomoc oddziałowa,
 3. pomoc nauczycielki,
 4. rzemieślnik.

 

 • Do obowiązków intendenta należy:
 1. zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe i sprzęt,
 2. nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych dla dzieci i personelu,
 3. sporządzanie jadłospisów,
 4. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz raportów żywieniowych i ich analiza zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu w placówce,
 6. prowadzenie prac inwentaryzacyjnych,
 7. uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z pracownikami samorządowymi w razie konieczności w posiedzeniach organów przedszkola.

 

 • Pomoc kuchenna obowiązana jest:
 1. pomagać intendentce w sporządzaniu posiłków,
 2. zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
 3. wykonywać inne polecenia intendentki wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni,

 

 • Pomoc oddziałowa obowiązana jest:
 1. spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 2. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
 3. pełnić dyżury w szatni,
 4. pomagać zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach,

 

 • Pomoc nauczycielki obowiązana jest:
  1. pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi,
  2. karmić dzieci w czasie posiłków,
  3. dbać o estetykę sali i czystość zabawek,
  4. przygotowywać leżaki i powleczenia,
  5. pełnić dyżury w szatni,
  6. w razie potrzeby załatwia sprawy służbowe,

 

 • Rzemieślnik obowiązany jest:
 1. dokonywać bieżących zakupów i dostarczać je do przedszkola w określonym czasie,
 2. wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,
 3. utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz zewnętrzną klatkę schodową,
 4. utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń w ogródku.

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 

 • wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
 • troszczenia się o mienie placówki,
 • nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
 • przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
 1. realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
 2. codziennym podpisywaniu listy obecności,
 3. usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 2 dni,
 4. wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
 5. zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
 6. czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
 7. poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 

 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

 

 • 12

 

 1. W Przedszkolu nr 2 nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

 

 1. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w przypadku:
  • funkcjonowania co najmniej 6 oddziałów,
  • pracy co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin
  • posiadania oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone w innych przypadkach niż określone w ust.2.

 

 1. Stanowisko wicedyrektora opiniują członkowie rady pedagogicznej.

 

 • 13

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

 

 • 14

 

 1. Przedszkole nr 2 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.

 

 • 15

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.

 

 1. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 

 1. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

 

 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
   1. realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
   2. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu
   3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
   4. indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
   5. wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
   6. współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,
   7. opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce,

 

 • ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
 1. udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych,
 2. udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
 3. czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką

rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
 1. dziennika zajęć,
 2. arkuszy obserwacji pedagogicznej,
 3. miesięcznych planów pracy z dziećmi,
 4. zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne,
 5. zeszytów współpracy z rodzicami,
 6. dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
 7. dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone),wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych ( w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
 • objęcie diagnozą przedszkolną dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne,
 • odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
 • współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
 2. bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,
 3. ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
 4. włączenia rodziców (opiekunów) w działalność przedszkola.

 

 1. Zasady współpracy z rodzicami:
 • rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
 • niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
 • rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
  2. znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki oraz stronę internetową,
  3. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

– uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,

– obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,

– zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka i diagnozy przedszkolnej dziecka,

– udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.

 

 1. Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 23 niniejszego Statutu.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 • 16

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Rodzice /opiekunowie/ dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie.

 

 

 

 

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 6, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 2. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje to prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

 

 1. Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez egzekwowanie usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

 

 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 1. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

 1. Termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny ustala organ prowadzący.

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
 • możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
 • nagradzania wysiłku i osiągnięć,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
 • formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
 • nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 • poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
 • stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
 • włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
 • stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie nie miłe”,
 • uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
 • zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców /opiekunów/ współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotna,
 • nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców (opiekunów) z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
 • zalegania z opłatami za przedszkole za 2 okresy płatności bez konieczności jej odrębnego wypowiedzenia, rodzice (opiekunowie) zostają powiadomieni, przez dyrektora placówki, o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku takim czas pobytu dziecka zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego zostanie skrócony do godzin realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. W przypadku zgłoszenia przez rodziców, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola; skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

 

 • 17

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
 2. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 1 listopada 2015r.
 3. Niniejszy Statut Przedszkola nr 2 wchodzi w życie z dniem 20 września 2017 r.

Dyrektor:

Anna Szuba

 

 

 

 

 

 

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close