News Feed

Dokumenty 90x80
Ziemia w naszych rekach 90x80
nekrolog J. Szeszko_1 90x80
Wielkanoc 2024 90x80

Koszałki-Opałki

CZERWIEC u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I  – Niby tacy sami, a jednak inni.
 • Posiadanie wiedzy na temat Światowego Dnia Dziecka obchodzonego przez wszystkie dzieci 1 czerwca.
 • Poznawanie praw przysługujących dzieciom na całym świecie np. prawo do bezpieczeństwa; do zabawy do  odpoczynku.
 • Dostrzeganie swojej niepowtarzalności przez każde dziecko, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 • Poznawanie świata poprzez: nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją, zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),zabawy.
 • Uczenie tolerancji i szacunku dla osób niepełnosprawnych.
Tydzień II – Projekt edukacyjny SPORT. 
 • Budowanie wiedzy na temat sportu i różnych dyscyplin sportowych.
 • Rozwijanie zainteresowania sportem.
 • Uświadomienie korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego w przedszkolu i w domu.
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.
 • Poznawanie sylwetek znanych polskich sportowców.
Tydzień III – Nadchodzi lato.
 • Określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące).
 • Wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • „Smaki lata”- doświadczenia węchowe, smakowe, czuciowe.
Tydzień IV – Wakacje tuż-tuż.
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich  podczas wakacji.
 • Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu, pobytu nad wodą, w górach.
 • Prowadzenie rozmów o roli taty w życiu dzieci w związku z ich świętem – 23 czerwca.
 • Rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce. Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.
 • Dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

MAJ u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Moja miejscowość, mój region.
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
 • Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.
 • Poznawanie zapisu nazwy oraz herbu swojej miejscowości.
 • Kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • Poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych.
 • Zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości
 • Poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
 • Poznanie miejsc użyteczności publicznej m.in. Biblioteki Publicznej w Mosinie.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.
 Tydzień II – Łąka w maju.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Wyjaśnianie zjawiska tęczy.
 • Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki).
 • Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem metod: m.in. R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 •  Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 •  Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 •  Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 •  Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 •  Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 •  Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.
Tydzień III –  Święto rodziców.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 • Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.
 • Wykonujemy laurki i upominki dla swoich rodziców.
 • Rozwijamy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Poszerzamy wiedzę o członkach swojej rodziny.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
Tydzień IV – Projekt edukacyjny „Pieniądze”.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • Prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków.
 • Łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
 • Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • Poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

KWIECIEŃ u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Wiosenne powroty.  
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • Wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich używając zdań złożonych.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • Próby dodawania i odejmowania w zakresie 10, z wykorzystywaniem zbiorów
 • Rozróżnianie zbiorów nierównolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień II – Wiosna na wsi.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta )
 • Wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków lub równoważników zdań.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Próby dodawania i odejmowania w zakresie 10, z wykorzystywaniem zbiorów.
 • Rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień III – Dbamy o przyrodę.
 • Poznawanie etapów rozwojowych: żaby, motyla.
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska naturalnego.
 • Poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii).
 • Poznawanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami i oszczędnego korzystania z wody.
 • Układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 • Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.
 • Tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.
 • Przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.
 • Uczestniczenie w zabawach z barwną plamą, kreską, wzorem, np. projektowanie wzorów tkanin obrusowych, zasłonowych, ubraniowych; projektowanie wzorów na wazony, kubeczki itp.
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • Wyrażanie stanów emocjonalnych, pojęć i zjawisk pozamuzycznych różnymi środkami aktywności instrumentalnej, wokalnej i ruchowej.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień IV –  Moja ojczyzna.
 • Podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy oraz poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • Wyjaśnienie znaczenia zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 • Poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej, flagi i hymnu.
 • Kształtowanie uważnego słuchania, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • Zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur).
 • Uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.
 • Uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.
 • Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • Dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy.
 • Próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.
 • Poznanie legend: o powstaniu Państwa Polskiego oraz Wars i Sawa.
 • Nauka kroków tańca ludowego- „krakowiaka”.  

 

MARZEC u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 • Poznawanie zwierząt egzotycznych z innych stref klimatycznych.
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz, zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • Rozwiazywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień II – Zwierzęta naszych pól i lasów.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące.
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku.
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • Kształtowanie umiejętności wycinania, wydzierania, składania papieru.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień III – Marcowa pogoda.
 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • Uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem.
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • Odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach manualnych i plastycznych.
 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień IV – Wiosenne przebudzenia.
 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach.
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).
 • Obserwowanie prac wiosennych na działkach i w polu.
 • Poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • Zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali– dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków, poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.
 • Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
Tydzień V – Wielkanoc !
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
 •  Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
 •  Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
 •  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

LUTY u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Baśnie, bajki, bajeczki.
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie (scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola).
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem i ruchem.
 • Ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • Rozwiazywanie zagadek, rebusów. 
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych wg kolejności zdarzeń.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.
Tydzień II – Muzyka wokół nas.
 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno różnego rodzaju muzyki (instrumentacje utworów, taniec, relaksacja).
 • Poznawanie nazw różnych instrumentów oraz sposobu gry na nich.
 • Akompaniowanie do piosenek na instrumentach indywidualnie i grupowo.
 • Tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu.
 • Poznanie zawodów związanych z muzyką oraz znanych Polaków np. Fryderyka Chopina.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego.
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.
Tydzień III – Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Poznajemy i utrwalamy wiedzę na temat planet Układu Słonecznego, kosmosu, wszechświata.
 • Poznajemy zawód astronauty, historię Neila Armstronga oraz dowiadujemy się ciekawostek ma temat NASA. 
 • Podejmujemy próby odnajdywania różnic pomiędzy planetami.
 • Układamy obrazki ufoludków zgodnie z usłyszaną instrukcją.
 • Tworzymy ufoludki, rakiety z figur geometrycznych.
 • Utrwalamy określenia mały, większy, największy, mniej, więcej, tyle samo oraz tworzymy zbiory.
 • Podejmujemy próbę stworzenia historyjki o kosmosie.
 • Poszerzamy wiedzę o pojazdach kosmicznych.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych.
Tydzień IV – Projekt edukacyjny „Pieniądze”.
 • Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnych i porządkowych
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat różnych typów pieniędzy, oszczędzania i wydawania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania monet, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie wartości pieniędzy.
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka.

STYCZEŃ u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Mijają dni, miesiące, lata…
 • Nazywanie i dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznanie roli kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec).
 • Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego.
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu).
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych  w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
 •  Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.
Tydzień II – Zima i zwierzęta. 
 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym, uwrażliwienie na ich potrzeby.
 • Rozpoznajemy wybrane ptaki (wronę, wróbla, gila, sikorkę, jemiołuszkę).
 • Poznajemy znaczenie pracy leśnika.
 • Dowiadujemy się dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki i leśne zwierzęta oraz, które pokarmy są bezpieczne dla ptaków.
 • Dokarmiamy ptaki, dosypując systematycznie ziarna do karmnika znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu).
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych).
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania.
 • Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.
Tydzień III – Babcia i Dziadek. 
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.
 • Wyjaśniamy, kim są babcia i dziadek dla rodziców, tworzymy „drzewo genealogiczne”.
 • Opowiadamy o swoich dziadkach (jak mają na imię, co najbardziej lubią z nimi robić, w co się bawili jak byli dziećmi).
 • Przygotowujemy laurki i upominki dla dziadków.
 • Klasyfikujemy przedmioty ze względu na kilka cech.
 • Przygotowujemy się do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski.
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami).
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.
Tydzień IV – Projekt edukacyjny „Zabawki”. 
 • Wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • Zdobywania informacji na temat dawnych zabaw i zabawek.
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych w toku przeprowadzania doświadczeń.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem.
 • Zainteresowanie dzieci grami planszowymi, stworzenie grupowej gry planszowej oraz ułożenie do niej zasad. 
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie).
 • Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką).
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych.
 • Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

GRUDZIEŃ u „Koszałków-Opałków”

 • 13.12.2023 r. o godz. 16:00 – Jasełka w wykonaniu starszaków
Tydzień I – Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy.
 •  Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma).
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów.
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt.
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
Tydzień II – Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają.
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi.
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych.
 • Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach).
 •  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.).
 •  Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne.
 •  Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.
Tydzień III i IV – W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem.
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych).
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek.
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

LISTOPAD U „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych.
 •  Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości).
 •  Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych.
 •  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności.
 •  Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych.
 •  Rozwijanie słuchu fonematycznego.
Tydzień II –  Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.
 •  Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych.
 •  Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole.
 •  Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.
Tydzień III – Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym).
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji.
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody.
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki).
 •  Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych  i niemelodycznych.
 Tydzień IV – Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 •  Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny).
 •  Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play).
 •  Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 •  Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych.
 •  Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

PAŹDZIERNIK u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Idzie jesień …przez ogród i sad.
 • Poznanie drzew owocowych w sadach: jabłoni, gruszy, śliwy oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz grupowania według określonej cechy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania.
 • Poprawne posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, ruchowej, uwagi i pamięci.
 • Nabywanie doświadczeń związanych z konstruowaniem.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.
 • Poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużny , okrągły.
 • Utrwalanie nazw owoców i warzyw.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń : dużo- mało, mniej, więcej, tyle samo.
 • Poznanie jadalnych części roślin : korzeń, łodyga , liść.
 • Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.
Tydzień II – Idzie jesień …do zwierząt.
 • Zapoznanie z popularnymi gatunkami zwierząt występujących w lesie oraz ich sposobem przygotowania się do zimy.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.
 • Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.
 • Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla późnej jesieni
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
Tydzień III – Co z czego otrzymujemy ?
 • Poznanie pochodzenia różnych przedmiotów np.: wełny, mleka, cukru, czy chleba.
 • Poznanie zawodu rolnika, naukowca- ukazywanie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
 • Projekt „Szkło” – poznanie właściwości fizycznych szkła, znaczenia szkła dla człowieka, odpowiedzi na pytanie czy produkty ze szkła są potrzebne?
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych, kształtowanie poczucia estetyki.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uświadamianie znaczenia prawidłowej postawy ciała i zdrowego odżywiania.
Tydzień IV – Idzie jesień … z deszczem.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: wiatru, padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.
 • Wzbudzanie przeżyć estetycznych w kontaktach z przyrodą i sztuką.

WRZESIEŃ u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I i II – Moje przedszkole i moja grupa.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • Nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała).
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie(Kodeks grupowy).
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola i na placu zabaw.
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Tydzień III – Moja droga do przedszkola.
 • Poznawanie zasad zagrażających bezpieczeństwu: oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienie się w miejscach niedozwolonych (np. przy ulicy), wpuszczanie do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi; rozmawianie z obcymi ludźmi.
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych, szczególnie policjanta.
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych np. w kształcie znaków drogowych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
Tydzień IV – Idzie jesień… przez las, park.
 • Zachęcanie do obserwacji różnych środowisk przyrodniczych: park, las, sad.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej jesieni.
 • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata roślin. rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania oraz zagrożeń związanych z brakiem wiedzy na ich temat..
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie.
Skip to content