Koszałki-Opałki

CZERWIEC U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
 •  Odczytywanie symboli na mapie i globusie.
 • Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
 • Cele ogólne:
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
 •  Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).
 •  Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 • Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.
 • Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 • Cele ogólne:
 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 • Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
 • Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

MAJ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

12.05. br. (czwartek) – warsztaty z panią ratownik pt. „Uratuj misia”

17.05 br. (wtorek)  – wycieczka dla całego przedszkola do Gospodarstwa Agroturystycznego Kids Farm k/Przecławia.

 • Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!
 • Cele ogólne:
 •  Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą  i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.
 •  Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 •  Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 • Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.
 •  Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.
 • Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 •  Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 •  Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 •  Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 •  Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 •  Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 •  Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 •  Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
 • Cele ogólne:
 •  Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 •  Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 •  Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 •  Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 • Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
 • Cele ogólne:
 •  Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
 •  Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 •  Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 •  Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 •  Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

KWIECIEŃ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
 • Cele ogólne:
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
 •  Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
 •  Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
 •  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.
 • Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło 
 • Cele ogólne:
 •  Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.
 • Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
 • Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.
 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.
 • Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.
 • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.
 • Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).
 •  Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! 
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 •  Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).
 •  Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 •  Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
 • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

MARZEC U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 •  Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 •  Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.
 • Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
 • Cele ogólne:
 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 •  Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 •  Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 •  Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami. 
 • Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór
 • Cele ogólne:
 •  Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 •  Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 •  Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 •  Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 •  Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.
 • Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem
 •  Cele ogólne:
 •  Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.
 • Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.
 •  Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).
 •  Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
 •  Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.
 •  Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.
LUTY U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”
 • Zima to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa
 • Cele ogólne:
 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.
 • Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
 • Cele ogólne:
 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep).
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych.
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru.
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.
 • Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze      
 • Cele ogólne:
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
 • Cele ogólne:
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

STYCZEŃ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec).
 • Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego.
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu).
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych  w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
 •  Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.
 • Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze
 • Cele ogólne:
 • Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury.
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie).
 •  Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką).
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych.
 • Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.
 • Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
 • Cele ogólne:
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski.
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami).
 • Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.
 • O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta
 • Cele ogólne:
 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby).
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu).
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych).
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania.
 • Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.
 • GRUDZIEŃ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”
 • Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł 
 • Cele ogólne:
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy.
 •  Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma).
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów.
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt.
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • Cele ogólne:
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi.
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych.
 • Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach).
 •  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.).
 •  Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne.
 •  Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.
 • W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
 • Cele ogólne:
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych).
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek.
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

LISTOPAD U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy
 • Cele ogólne:
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych.
 •  Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości).
 •  Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych.
 •  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności.
 •  Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych.
 •  Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
 • Cele ogólne:
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.
 •  Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych.
 •  Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole.
 •  Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
 • Cele ogólne:
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym).
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji.
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody.
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki).
 •  Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych  i niemelodycznych.
 •  Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Cele ogólne:
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 •  Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny).
 •  Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play).
 •  Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 •  Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych.
 •  Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

PAŹDZIERNIK U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
 • Cele ogólne:
 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców).
 •  Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami).
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej.
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.
 •  Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka
 •  Cele ogólne:
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu,
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników).
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.
 •  Liście malowane, pod drzewami rozsypane 
 • Cele ogólne:
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą Obserwację oraz zabawy badawcze.
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej.
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną.
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.
 •  Las szumi jesiennie, już robi się sennie
 •  Cele ogólne:
 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami).
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole.
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii.
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

WRZESIEŃ U „KOSZAŁKÓW OPAŁKÓW”

 • Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.
 • Cele ogólne:
 •  Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”).
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości.
 •  Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”.
 •  Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.
 •  Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej.
 •  Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • W moim domu nie nudzi się nikomu.   
 • Cele ogólne:                                       
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.
 •  Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.
 • Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
 • Cele ogólne:
 •  Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa   w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań.
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka.
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
 • Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.
 • Cele ogólne:
 •  Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów.
 •  Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze.
 •  Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych).
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów,
 •  Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości .
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem.
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.