News Feed

wpis rekrutacja wkrotce 90x80
wpis nowa strona 90x80
red clock 90x80
post 2 90x80

Krasnale

LUTY u „Krasnoludków”

Tydzień I –  Baśnie, bajki, bajeczki
 • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
 • dobieranie elementów pasujących do całości.
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.
 • dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
 Tydzień II – Muzyka wokół nas
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych. 
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień III – Nie jesteśmy sami w kosmosie
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
Tydzień IV – Chcę być matematykiem
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

STYCZEŃ u „Krasnoludków”

Tydzień I – Mijają dni, miesiące, lata
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
Tydzień II – Zima i zwierzęta
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
 • liczenie na palcach.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Tydzień III – Babcia i Dziadek
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Tydzień IV – Projekt TEATR
 • uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
 • recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
 • uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.
 • słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • organizowanie zabaw parateatralnych oraz tworzenie warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci związanej z szeroko pojętą twórczością teatralną
 • proponowanie różnych form aktywności twórczej w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb dzieci oraz stwarzanie warunków do rozpoznawania przez dzieci własnych możliwości
 • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych
 • nabywanie umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją)
 • wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z teatrem
 • rozwijanie sprawności językowej
 • wyzwalanie twórczej ekspresji i rozwijanie wyobraźni
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie (szukanie kompromisu, branie odpowiedzialności za efekt końcowy wspólnych działań),
 • tworzenie warunków do angażowania się rodziców w wydarzenia przedszkolne

GRUDZIEŃ u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Jak wyglądał świat przed milionami lat
 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • lepienie z masy solnej
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
Tydzień 2 – Idzie zima ze śniegiem
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
  oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
Tydzień 3 – W oczekiwaniu na święta
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,liczenie na palcach
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa)
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
Tydzień 4 – Projekt Książka
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek
 • słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów

LISTOPAD u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Rodzina – największy skarb
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • obserwowanie: tego, co znajduje się najbliżej dziecka; czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania.
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metodą opowieści ruchowej
Tydzień 2 – Mój dom
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem skoku, podskoku
Tydzień 3 – Moje prawa i obowiązki
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem czworakowania
Tydzień 4 – Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach orientacyjno- porządkowych

PAŹDZIERNIK u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Jesień w sadzie
 • korzystanie z własnych zmysłów w tym rozpoznawanie smaku oraz zapachu
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • Udział w spotkaniu z Policjantem – „Bezpieczna droga do domu
Tydzień 2 – Jesień w ogrodzie
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • udział w koncercie organizowanym w ramach cyklu Klub Małego Muzyka
Tydzień 3 – O sobie samym
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
Tydzień 4 – Moje zmysły
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • wskazywanie wymienionych części ciała

 WRZESIEŃ U „Krasnoludków” 

Tydzień I i II – Pierwszy raz w przedszkolu:
 • Poznajemy i utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Kształtujemy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i naśladujemy emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień III – Nadeszła jesień:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz segregujemy liście według kształtu i dopasowujemy je do ich rysunków.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę oraz poznajemy charakterystyczne oznaki jesieni.
 • Uczymy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie , śpiewamy piosenki.
 • Poznajemy określenia: długi, krótki, dłuższy, krótszy, węższy, szerszy.
 • Wyklejamy sylwety zwierząt oraz naśladujemy ich głosy i dźwięki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
Tydzień IV – Co robią zwierzęta jesienią:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta leśne.
 • Wskazujemy i wymieniamy wybrane części ciała.
 • Kształtujemy poczucie szacunku i opiekuńczy stosunek względem zwierząt.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Świętujemy Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka.
Skip to content