News Feed

Dokumenty 90x80
Ziemia w naszych rekach 90x80
nekrolog J. Szeszko_1 90x80
Wielkanoc 2024 90x80

Krasnale

CZERWIEC u „Krasnoludków”

Tydzień I – Dzień Dziecka. 
 • Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).
 • Odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.
Tydzień II – Lubimy czytać książki.
 • Wdrażanie do szanowania książek.
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej,  nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.
 • Oglądanie książek i albumów, encyklopedii.
 • Budzenie zainteresowań książką. 
 • Oglądanie filmu edukacyjnego Jak powstaje książka?
 • Opowiadanie o sposobach spędzania wolnego czasu w różnych miejscach.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. książka do książek, kredki do kredek).
Tydzień III – Nadchodzi lato!
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Poznanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacamy swoje słownictwo.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Poznajemy sposoby ochrony przed słońcem.
Tydzień IV – To już wakacje!
 • Poznawanie wybranych regionów Polski: morze, góry.
 • Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi – budowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Wymieniamy, dokąd można pojechać na wakacje i miło spędzić czas z rodziną.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Określamy, jakimi środkami transportu można wybrać się na wakacje z rodziną.
 • Określamy liczebność zbiorów i przeliczamy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Wymieniamy, co przyda się na wakacjach w górach, nad morzem, w lesie, nad jeziorem.
 • Dowiadujemy się, jakich zasad należy przestrzegać podczas wakacyjnego odpoczynku .
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.

Maj u „Krasnoludków”

Tydzień I – Moja miejscowość, mój region 
 • Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto).
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
 • Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).
 • Odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.
Tydzień II – Moja ojczyzna
 • Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.
 • Zabawy ruchowe: Polska i jej sąsiedzi, Biel i czerwień, Nasza flaga.
 • Oglądanie książek i albumów o miastach oraz o symbolach Polski.
 • Oglądanie filmu edukacyjnego Polak mały.
 • Opowiadanie o sposobach spędzania wolnego czasu w różnych miejscach.
 • Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Tydzień III – Łąka w maju
 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie.
 • Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • Zabawa ruchowa z chustą animacyjną – Mieszkańcy łąki.
 • Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej Nad pięknym modrym Dunajem.
 • Ćwiczenia słuchowe Skąd ten dźwięk?
 • Ćwiczenia oddechowe Spokojnie oddychamy na łące.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Tęczowa łąka – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
Tydzień IV – Święto rodziców
 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt.
 • Układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Rośniemy…
 • Zabawa konstrukcyjna Budujemy domy dla naszych rodzin
 • Muzyczne improwizacje ruchowe w parach
 • Zabawa ruchowa Razem jest weselej – kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie.
 • Czytanie globalne wyrazów mama, tata.
 • Rysowanie członków własnej rodziny.
 • Prezentowanie na forum swoich umiejętności.

Kwiecień u „Krasnoludków”

Tydzień I –  Zwierzęta z dżungli i sawanny
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia krokodyli.
 •  Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Ilustrowanie ruchem tekstu piosenki o żyrafie.
 • Utrwalanie pojęcia: duży, mały.
 • Ćwiczenie graficzne Małpie figle.
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa poprzez wysłuchanie opowiadań i wierszy o egzotycznych zwierzętach.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych- malowanie po dużych pionowych powierzchniach.
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
Tydzień II – Wiosenne powroty
 • Omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
 • Nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).
 • Układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.
 • Tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów.
 • Wzbogacanie wiedzy o ptakach.
 • Wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Usprawnianie umiejętności liczenia.
 • Poszerzanie mowy czynnej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków, pojawiające się pierwsze kwiaty.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tydzień III – Wiosna na wsi
 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi.
 • Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.
 • Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • Poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego.
  Rozwijanie sprawności dłoni poprzez zabawy paluszkowe.
Tydzień IV -Dbamy o przyrodę
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • Uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość).
 • Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody.
 • Wyrabianie nawyku segregowania śmieci.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie.
 • Rozwijanie zmysłu węchu poprzez wąchanie kwiatów.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat kwiatów.

Marzec u „Krasnoludków”

Tydzień I –  Zwierzęta naszych pól i lasów
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Lepienie z plasteliny
 • Wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • Malowanie pędzlem.
Tydzień II – Marcowa pogoda
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Poznanie termometru.
 • Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych.
 • Rozpoznawanie odgłosów przyrody.
 • Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Uczestniczenie w zabawach ilustracyjnych.
 • Próby akompaniowania do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień III – Wiosenne przebudzenie
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków, pojawiające się pierwsze kwiaty.
 • Rozpoznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • Stworzenie własnego ogrodu.
 • Uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu.
 • Rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
 • Nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie.
 • Malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • Stworzenie wiosennego kolażu.
Tydzień IV -Wielkanoc
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy.
 • Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami. narządów artykulacyjnych.
 • Wyszukiwanie takich samych obrazków pisanek.
 • Układanie przedmiotów w koszyczku wielkanocnym według poleceń nauczyciela.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej podczas ozdabiania pisanek.
 • Rytmiczne powtarzanie rymowanek.
 • Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • Wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

LUTY u „Krasnoludków”

Tydzień I –  Baśnie, bajki, bajeczki
 • Porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic.
 • Dobieranie elementów pasujących do całości.
 • Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
 • Obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).
 • Wybieranie książeczek do czytania.
 • Samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby.
 • Zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
 • Dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
 • Wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków.
 • Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.
 • Dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…
 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
 Tydzień II – Muzyka wokół nas
 • Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Słuchanie utworów instrumentalnych. 
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych.
 • Próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • Tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych.
 • Rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów.
 • Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • Słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Tydzień III – Nie jesteśmy sami w kosmosie
 • Oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji.
 • Przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc.
 • Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • Uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • Rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Tydzień IV – Chcę być matematykiem
 • Wskazywanie części ciała i ich nazywanie.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).
 • Nabywanie koordynacji ruchowej.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
 • Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.
 • Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
 • Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
 • Układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

STYCZEŃ u „Krasnoludków”

Tydzień I – Mijają dni, miesiące, lata
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • Współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na zadane pytania.
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Tydzień II – Zima i zwierzęta
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • Wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
 • Liczenie na palcach.
 • Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.
 • Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Tydzień III – Babcia i Dziadek
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt.
 • Uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na zadane pytania.
 • Występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Tydzień IV – Projekt TEATR
 • Uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych.
 • Recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem.
 • Odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.
 • Uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.
 • Słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.
 • Słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • Organizowanie zabaw parateatralnych oraz tworzenie warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci związanej z szeroko pojętą twórczością teatralną.
 • Proponowanie różnych form aktywności twórczej w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb dzieci oraz stwarzanie warunków do rozpoznawania przez dzieci własnych możliwości.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych.
 • Nabywanie umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją).
 • Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z teatrem.
 • Rozwijanie sprawności językowej.
 • Wyzwalanie twórczej ekspresji i rozwijanie wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie (szukanie kompromisu, branie odpowiedzialności za efekt końcowy wspólnych działań).
 • Tworzenie warunków do angażowania się rodziców w wydarzenia przedszkolne.

GRUDZIEŃ u „Krasnoludków”

Tydzień I – Jak wyglądał świat przed milionami lat
 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Lepienie z masy solnej.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
Tydzień II – Idzie zima ze śniegiem
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • Nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
  oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • Wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
Tydzień III – W oczekiwaniu na święta
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • Maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • Słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności.
 • Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, liczenie na palcach.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność .
 • Dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin.
 • Rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
Tydzień IV – Projekt Książka
 • Wybieranie książeczek do czytania.
 • Samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby.
 • Wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi.
 • Wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek.
 • Poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje).
 • Ustalanie sposobu korzystania z książek.
 • Słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów.
 • Tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.
 • Wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci.
 • Dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

LISTOPAD u „Krasnoludków”

Tydzień I – Rodzina – największy skarb
 • Podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry.
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • Obserwowanie: tego, co znajduje się najbliżej dziecka; czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania.
 • Rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • Słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek.
 • Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela.
 • Nazywanie wybranych części ciała.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metodą opowieści ruchowej.
Tydzień II – Mój dom
 • Obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
 • Podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry.
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.
 • Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem skoku, podskoku.
Tydzień III – Moje prawa i obowiązki
 • Dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób.
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
 • Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Mówienie o własnych potrzebach.
 • Odpowiadanie na zadane pytania.
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku).
 • Dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem czworakowania.
Tydzień IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • Dbanie o higienę.
 • Częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem.
 • Prawidłowe mycie zębów po posiłkach.
 • Codzienne mycie całego ciała.
 • Codzienna zmiana bielizny.
 • Dbanie o czystość odzieży, obuwia.
 • Korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki.
 • Samodzielne korzystanie z toalety.
 • Utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
 • Spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach orientacyjno- porządkowych.

PAŹDZIERNIK u „Krasnoludków”

Tydzień I – Jesień w sadzie
 • Korzystanie z własnych zmysłów w tym rozpoznawanie smaku oraz zapachu.
 • Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała, nabywanie koordynacji ruchowej.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
 • Podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • Odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.
 • Liczenie palców, przedmiotów itp.
 • Składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • Udział w spotkaniu z Policjantem – „Bezpieczna droga do domu”.
Tydzień II – Jesień w ogrodzie
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).
 • Nabywanie koordynacji ruchowej.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.
 • Słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
 • Układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Udział w koncercie organizowanym w ramach cyklu Klub Małego Muzyka.
Tydzień III – O sobie samym
 • Wskazywanie części ciała i ich nazywanie.
 • Określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu.
 • Składanie ubrań przed leżakowaniem.
 • Nazywanie wybranych części ciała,
 • Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
 • Określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.
 • Współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • Powtarzanie krótkich rymowanek.
 • Rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 • Dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze.
 • Wskazywanie wymienionych części ciała.
Tydzień IV – Moje zmysły
 • Korzystanie z własnych zmysłów.
 • Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.
 • Uważne słuchanie rozmówcy.
 • Sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.
 • Wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • Śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie.
 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
 • Wskazywanie wymienionych części ciała.

 WRZESIEŃ U „Krasnoludków” 

Tydzień I i II – Pierwszy raz w przedszkolu:
 • Poznajemy i utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Kształtujemy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i naśladujemy emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień III – Nadeszła jesień:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz segregujemy liście według kształtu i dopasowujemy je do ich rysunków.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę oraz poznajemy charakterystyczne oznaki jesieni.
 • Uczymy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie , śpiewamy piosenki.
 • Poznajemy określenia: długi, krótki, dłuższy, krótszy, węższy, szerszy.
 • Wyklejamy sylwety zwierząt oraz naśladujemy ich głosy i dźwięki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
Tydzień IV – Co robią zwierzęta jesienią:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta leśne.
 • Wskazujemy i wymieniamy wybrane części ciała.
 • Kształtujemy poczucie szacunku i opiekuńczy stosunek względem zwierząt.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Świętujemy Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka.
Skip to content