Leśne ludki

CZERWIEC  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Prawa dzieci.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.
 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
 • Utrwalanie znajomości miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznawanie wartości tj. przyjaźń, tolerancja w utworach literatury dziecięcej, a także podczas różnych sytuacji w przedszkolu.
 • Kim zostanę?
 • Cele ogólne:
 • Poznanie różnych zawodów związanych z zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
 • Wdrażanie do śpiewu umiarkowanym głosem, z zachowaniem linii melodycznych piosenek.
 • Zachęcanie do gry na instrumentach melodycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
 • Kolory lata.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie cech charakterystycznych nadchodzącej pory roku –lata.
 • Obserwowanie lata w różnych środowiskach :łąka, las, strumyk-kanał.
 • -Słuchanie opowiadań i wierszy o tematyce letniej.
 • -Opisywanie różnych miejsc, w które można pojechać na wakacje.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia prac plastycznych i improwizacji muzycznych i ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
 • Wakacje tuż, tuż.
 • Cele ogólne:
 • Opisywanie różnych miejsc, w które można pojechać na wakacje.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo – skutkowych i sekwencji czasowych.
 • Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
 • Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc w sytuacji zagrożenia.

MAJ U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

12.05. br. (czwartek) – warsztaty z panią ratownik pt. „Uratuj misia”

17.05 br. (wtorek)  – wycieczka dla całego przedszkola do Gospodarstwa Agroturystycznego Kids Farm k/Przecławia.

MAJ U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Jak powstaje książka?
 • Cele ogólne:
 • Poszerzanie wiedzy na temat procesu powstawania książki.
 • Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem .
 • Moje zwierzątko.
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt domowych.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Mama i Tata.
 • Cele ogólne:
 • Budzenie szacunku i miłości do swoich rodziców.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów i zainteresowań rodziców.
 • Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.
 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom dostrzegania wprowadzanych zmian – dokładanie, odkładanie i określanie wyniku dodawania i odejmowania.
 • Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

KWIECIEŃ  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Kolory Wielkanocy(2 tygodnie).
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo- skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
 • Chcę być przyjacielem przyrody.
 • Cele ogólne:
 • Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
 • Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli. 
 • Polska nasza ojczyzna.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.
 • Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem, odgadywanie zagadek.

MARZEC U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Oznaki wiosny.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Nabywanie odporności poprzez pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wszystko rośnie.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo -skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. 
 • Pracowita wiosna.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
 • Co słychać na wsi?
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji za pomocą znaków, symboli.

KOMUNIKAT- BALIK!

Drodzy Rodzice przypominamy, że 3 lutego (czwartek) w grupie Leśnych ludków odbędzie się „Bal u Neptuna”. Będzie on tematycznie związany z tematyką morską. Uprzejmie prosimy o ubranie dzieci w stroje balowe w domu(to co jest możliwe wcześniej do założenia), ułatwi nam to bardzo pracę i przyśpieszy rozpoczęcie zabawy tanecznej.

 

LUTY U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Karnawał.
 • Cele ogólne:
 • Wzbogacanie wiedzy na temat karnawału, poznawanie rodzajów bali, poszerzanie słownika czynnego
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach. 
 • Dawno temu.
 • Cele ogólne:
 • Wzbogacanie wiedzy o wiadomości z zakresu prehistorii, życia człowieka, gatunków zwierząt(dinozaury).
 • Poznawanie zawodu archeologa oraz jego narzędzi pracy.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji. 
 • Kiedy patrzę w niebo…
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka – zachęcanie do posługiwania się wprowadzanymi pojęciami dotyczącymi nieba, ziemi i kosmosu.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw  czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
 • Na starej fotografii.
 • Cele ogólne:
 • Budzenie szacunku dla wszystkich członków swojej rodziny.
 • Poznawanie zawodu fotografa i narzędzi jego pracy.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby, dopowiadanie ostatniej sylaby, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

 

STYCZEŃ  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Skok w Nowy Rok.
 • Cele ogólne:
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Rozwijanie samodzielności w zapinaniu guzików i zasuwaniu suwaków.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Kochamy Babcie i Dziadków.
 • Cele ogólne:
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
 • Budowanie poczucia szacunku do innym ludzi, szczególnie osób starszych.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami w zabawie.
 • Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i sytuacji zabawy.
 • Zimowe zabawy.
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
 •  Zwierzęta zimą.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków, pomoc zwierzętom w schronisku.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

UWAGA!

Drodzy Państwo! Nareszcie naprawiono moją pocztę i mogę znowu się z Państwem kontaktować. A przede wszystkim miło mi będzie przesyłać kolejne fotorelacje. Mam też do Państwa prośbę o ubiór w kolorze czerwonym w Mikołajki(w miarę możliwości oczywiście). Proszę również, jeśli Państwo posiadają, o czapki mikołajowe, opaski z rogami reniferów czy innymi świątecznymi ozdobami. Zatrzymam je w przedszkolu przez 2 tygodnie, będą nam potrzebne do zabaw. Bardzo proszę w miarę możliwości o podpisanie każdej rzeczy, ponieważ nie wszystkie dzieci potrafią potem rozpoznać swoje przedmioty.  Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

GRUDZIEŃ  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Świąteczne pocztówki.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, poczta.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Wszędzie biało.
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie.
 • Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i sytuacji zabawy.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego zapinania guzików, zakładania szalików, itp.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Świąteczne zwyczaje.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy. 
 • Przy wigilijnym stole.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Budzenie szacunku dla członków rodziny; rozumienie wartości , jaką jest rodzina.
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej strony, z drugiej strony, pomiędzy.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej.

LISTOPAD  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Dni Postaci z Bajek.
 • Cele ogólne:
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów.
 •  Poszerzanie wiedzy dzieci o  literaturze dla dzieci szczególnie o bajkach.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Jesienna muzyka.
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Mali artyści.
 • Cele ogólne:
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów malarza, rzeźbiarza i  ich roli w życiu społecznym.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 
 • Pokaz mody na jesienne chłody.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca i  ich roli w życiu społecznym.

PAŹDZIERNIK  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • W zdrowym ciele zdrowy duch.
 • Cele ogólne:
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w ogrodzie
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania  warzyw według jednej cechy.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 • Jesienią w parku.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, klon, kasztanowiec, dąb.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych nt. jesiennego parku.
 • Kolory jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, borowik, maślak.
 • Poznawanie i nazywanie kolorów  lasu jesienią.
 • Uczenie się wnikliwej obserwacji  zmian zachodzących w przyrodzie: zmiana barw, opadanie liści. Nazywanie niektórych drzew liściastych  i ich owoców , grzybów.
 • Przygotowania do zimy.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
 • Wykorzystywanie wiedzy o przygotowaniach ludzi do zimy podczas samodzielnego robienia przetworów z warzyw i owoców.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

WRZESIEŃ  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • W przedszkolu.
 • Cele ogólne:
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu
 • Moja miejscowość.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta i jego atrybutów.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Ja, ty i środowisko.
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie pracy lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Dary jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 • Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu.