Leśne Ludki

Grudzień u ,,Leśnych Ludków”

16.12.2022 r. (piątek) – Jasełka z udziałem dzieci i Rodziców, godz. 16:00 ( dziewczynki – biały strój, chłopcy -biała koszula i ciemne spodnie) 🙂

21.12.2022 r.(środa) – Teatr Mozaika pt. „Opowieść o Bożym Narodzeniu” i odwiedziny Gwiazdora godz. 10:00 – 12:00 ( odświętny strój ) 🙂

 • Tydzień I –  Czekamy na Mikołaja
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba, wzbogacanie słownika czynnego.
 • Wdrażanie do poszanowania prac własnych i kolegów.
 • Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz syntezy wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do właściwego trzymania narzędzia malarskiego, zapełnianie kolorem konturów obrazka.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej oraz zmysłu dotyku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie poczucia rytmu oraz spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych.
 • Wdrażanie do używania określeń : lekki, ciężki, miękki , twardy, gładki , szorstki.
 • Tydzień II – Zimą pamiętamy o ptakach.
 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej poprzez wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony; różnicowanie wielkości duży- mały, grupowanie elementów według wielkości.
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie.
 • Odwzorowywanie układu elementów z figur geometrycznych, wdraża nie do estetycznego wykonania pracy.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec.
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę/elementy muzykoterapii/.
 • Tydzień III i IV – Coraz bliżej Święta. 
 • Doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na dany temat.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Zapoznanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia , śpiewania kolęd w czasie świąt oraz ze zwyczajem składania życzeń świątecznych.
 • Podawanie nazw ozdób choinkowych , określanie ich wielkości, kształtu, koloru, posługiwanie się określeniami : na górze, niżej, wyżej, na dole, obok, nad, pod, na środku.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania następstwa czasu i używanie określeń :na początku, potem, na końcu.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.
 • Ćwiczenia oddechowe jako utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, kontrolowanie fazy wydechu, wdrażanie do kontrolowania i zmian natężenia głosu.

LISTOPAD U ,,LEŚNYCH LUDKÓW”

 • Tydz. I – Deszczowa pogoda
 • Wzbogacanie słownictwa o wyrazy określające pogodę.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych na podany temat.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, odwzorowywanie układu o powtarzającym się rytmie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, ruchowej, uwagi i pamięci.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia rytmicznego układu wg wzoru.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozwijanie wyobraźni dźwiękotwórczej.
 • Tydz. II – Jest coraz chłodniej
 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę/elementy muzykoterapii/
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do warunków pogodowych.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń : długi- dłuższy-najdłuższy, krótki-krótszy-najkrótszy.
 • Tydz. III – Tutaj rosły paprocie.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat prehistorycznych zwierząt, ich rodzaje, zapoznanie ze sposobem odżywiania i ich zwyczajami.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.
 • Wyrabianie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, porównywanie liczebności, określanie cech wielkościowych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.
 • Tydz. IV – Dbamy o zdrowie
 • Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej , wdrażanie do dbania o zdrowie,  rozumienie konieczności używania swoich przyborów do higieny.
 • Kształtowanie nawyku porozumiewania się umiarkowanym głosem.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej.
 • Doskonalenie umiejętności porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec.
 • Wzbogacanie słownictwa o określenia : pełno, pusto, dużo, mniej, wysoko, nisko, niżej, wyżej.
 • Wiązanie opisu słownego z przedmiotem.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy.

PAŹDZIERNIK  U „LEŚNYCH LUDKÓW”.

 • Tydzień I -Dary jesieni.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 • Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu.
 • Tydzień II – Jesienią w parku.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, klon, kasztanowiec, dąb.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych nt. jesiennego parku.
 • Tydzień III -Kolory jesieni.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, borowik, maślak.
 • Poznawanie i nazywanie kolorów  lasu jesienią.
 • Uczenie się wnikliwej obserwacji  zmian zachodzących w przyrodzie: zmiana barw, opadanie liści. Nazywanie niektórych drzew liściastych  i ich owoców , grzybów
 • Tydzień IV – Jesienią w ogrodzie.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w ogrodzie.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania  warzyw według jednej cechy.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

WRZESIEŃ U ,,LEŚNYCH LUDKÓW” 

 • Tydzień I – W przedszkolu:
 • Utrwalamy znajomość imion kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązującej w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego.
 • Wdrażamy do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu, wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Doskonalimy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Tydzień II – Jestem przedszkolakiem:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne- zwłaszcza poprawne mycie rąk.
 • Wdrażamy do używania zwrotów grzecznościowych; proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia.
 • Doskonalimy spostrzegawczość , pamięć wzrokową , sprawność manualną i ruchową.
 • Ćwiczymy pamięć słuchową.
 • Kształtujemy pojęcie- para.
 • Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała i ciała innego człowieka.
 • Zapoznajemy się z liczebnikami od 1-5.
 • Doskonalimy umiejętność odwzorowywania i manipulowania figurami geometrycznymi.
 • Poprawnie posługujemy się określeniami – wysoki, niski, najwyższy.
 • Tydzień III – Wspólne zabawy:
 • Wdrażamy do porozumiewania się miarkowanym głosem .
 • Kształtujemy postawy szanowania wytworów pracy kolegów , rozwijamy empatię.
 • Zachęcamy do respektowania umów.
 • Wyrabiamy szybką reakcję na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Doskonalimy sprawność manualną i ruchową, nabywamy doświadczenia związane z konstruowaniem.
 • Utrwalamy  nazwy kolorów podstawowych.
 • Określamy wielkość: mały, średni, duży.
 • Rozwijamy zdolność obserwacji oraz swobodnej ekspresji twórczej.
 • Tydzień IV – Na ulicy:
 • Zapoznajemy się  z podstawowymi zasadami  bezpiecznego poruszania się.
 • Rozumiemy i posługujemy się wyrazami i wyrażeniami : przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, pasy bezpieczeństwa, ścieżka rowerowa.
 • Rozumiemy konieczność stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem.
 • Zapoznajemy się z pracą policjanta oraz wyglądem munduru.
 • Kształtujemy umiejętność rozpoznawania wybranych znaków drogowych, ich znaczenia i klasyfikowanie ze względu na kształt.
 • Rozwijamy sprawność manualną  i ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową i poczucie rytmu.
 • Wdrażamy do umiejętnego posługiwania się nożyczkami , rozwijamy kreatywność  poprzez komponowanie.
 • Ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie narządów mowy.

 

 

 

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close