Regulamin 2023

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty”  w Mosinie

 I.       Postanowienia ogólne

Podstawa prawna

1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

Ustawy z 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Ustawy z 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela;

Ustawy z 23 maja 1991 o związkach zawodowych;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, RODO.

Przedmiot regulaminu

2

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, zwany dalej Regulaminem, określa:

Zasady tworzenia i gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty”  w Mosinie, zwany dalej

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z

Rodzaje działalności socjalnej, na które przeznacza się środki z

Zasady, warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z

3

Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowią przepisy ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, niniejszy regulamin oraz roczny plan rzeczowo – finansowy podziału środków Funduszu, zwany dalej Preliminarzem ( zał. nr 1 )

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Funduszu – oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Pracodawcy – oznacza to Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Organizacji Związkowej – oznacza to wszystkie organizacje związkowe działające na terenie Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Komisji – oznacza to Komisję Socjalną działającą w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Uprawnionym – oznacza to osobę uprawnioną do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Pracowniku – oznacza to nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych  w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Przedszkolu/Szkole/Zespole – Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

II.     Zasady tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Tryb tworzenia funduszu

4

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Wysokość odpisu wynosi:

 1. dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku,
 2. dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 5% emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (ustaleń dokonuje się na podstawie decyzji o wysokości pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych w kwotach brutto),
 3. dla pracowników niepedagogicznych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego,  jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
 4. dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami – 6,25% podstawy ustalonej jak przy pracownikach niepedagogicznych.

Źródła finansowania

5

Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy podlega przekazaniu na rachunek Funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń

6

Środki Funduszu zwiększa się o :

 1. odsetki od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym,
 2. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
 3. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i

Odpisy i zwiększenia stanowią jeden

Niezależnie od różnic w wysokości odpisu wszyscy uprawnieni pracownicy (czynni, emerytowani i renciści) mają równe prawa do korzystania na tych samych zasadach z Funduszu.

Administrowanie funduszem

7

Środkami Funduszu administruje Dyrektor w uzgodnieniu Organizacją Związkową, jeśli działa w Przedszkolu po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, która ma uprawnienia doradcze.

Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Koszty związane z działalnością socjalną i wykorzystaniem środków Funduszu obciążają Pracodawcę.

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne

8

Dyrektor powołuje Komisję Socjalną zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:

 1. jako przewodniczący – Dyrektor,
 2. jako członkowie – 1 członek związków zawodowych (jeżeli na terenie Przedszkola działa związek) oraz 3 przedstawicieli  pracowników Przedszkola.

Na wniosek Członka Komisji lub z własnej inicjatywy Dyrektor może zmienić skład

Członkowie Komisji  Socjalnej  zobowiązani  są  do  przestrzegania  obowiązujących  przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ochrony danych wrażliwych oraz do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy (zał. nr 2).

Każdy Członek Komisji Socjalnej posiada pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia uprawnionych, wydane przez Pracodawcę (zał. nr 3).

Komisja Socjalna stosuje przepisy ustawy o ZFŚS oraz przepisy niniejszego

Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

Po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej decyzję w przedmiocie przyznania świadczenia bądź odmowy jego przyznania podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z Organizacją Związkową.

Zadania Komisji:

 1. opracowanie projektu Preliminarza, zawierającego podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności oraz uzgodnienie go z przedstawicielami Organizacji Związkowych w terminie do 30 kwietnia każdego roku,
 2. przedłożenie Preliminarza do zatwierdzenia Dyrektorowi do 15 maja każdego roku,
 3. coroczne ustalenie współczynnika przeliczeniowego – tabeli progów dochodowych, uprawniających do otrzymywania odpowiedniej kwoty świadczenia,
 4. coroczne ustalenie listy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, na podstawie oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za ubiegły rok kalendarzowy,
 5. opiniowanie wniosków zgodnie z przyjętym Regulaminem,
 6. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych w Regulaminie,
 7. prowadzenie protokołu posiedzeń zawierających opinie oraz decyzje Komisji,
 8. prowadzenie ewidencji przyznanych świadczeń oraz kartotek osób uprawnionych do korzystania z Funduszu pozwalających na szybki wgląd w dane niezbędne do ustalania wysokości świadczeń.

Komisja zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku kalendarzowym. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji podając termin z tygodniowym wyprzedzeniem.

Posiedzenia Komisji odbywają się przy obecności 50% + 1 członków Komisji. Opinie i decyzje zapadają większością głosów.

Zakres działalności socjalnej – podział środków

9

Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na:

 1. świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
 2. jednorazowe (coroczne) dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,
 3. dofinansowanie zorganizowanych wczasów, kolonii, obozów, „zielonych szkół” dla dzieci uprawnionych,
 4. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo – rekreacyjnej,
 5. udzielanie bezzwrotnej pomocy materialnej (zapomogi losowe i świadczenia świąteczne)
 6. udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowe).

10

Świadczenia socjalne realizowane są w oparciu o Preliminarz, zawierający podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, opracowany i uzgodniony z Organizacją Związkową  lub w przypadku, gdy Organizacja Związkowa nie działa w Przedszkolu  z przedstawicielem pracowników w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Preliminarz opracowany w sposób opisany w 1 zatwierdzany jest przez Dyrektora corocznie do końca maja każdego roku.

Dopuszcza się możliwość zmian w Preliminarzu i przesunięcia środków Funduszu pomiędzy rodzajami działalności Zmiany te zatwierdza Dyrektor Przedszkola w porozumieniu  z Organizacją Związkową, na podstawie uzasadnionego wniosku Komisji Socjalnej.

III Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

11

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu w zakresie określonym w Regulaminie są:

 1. zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi niezależnie od podstawy zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru czasu pracy, od momentu zatrudnienia, w tym m.in. pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich, na urlopach bezpłatnych, nauczyciele przebywający na urlopach  dla poratowania zdrowia, nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,
 2. emeryci i renciści oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byli pracownicy, dla których Przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 3. członkowie rodzin osób wymienionych w a-b.

Do członków rodziny, o których mowa w d, zalicza się:

 1. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej: dzieci własne, dzieci współmałżonka i osób pozostających w faktycznym wspólnym pożyciu (konkubenta), dzieci przysposobione  oraz przyjęte na wychowanie dzieci i wnuki w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia 18. roku życia,
 2. osoby wymienione w pkt. a posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) – bez względu na wiek, (fakt ten należy potwierdzić orzeczeniem zespołu do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego)

IV Zasady przyznawania i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne.

Zasady przyznawania świadczeń

12

Przyznawanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość, z wyjątkiem świadczenia urlopowego nauczycieli, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.

Świadczenia z Funduszu realizowane są zgodnie z rocznym planem rzeczowo-finansowym  na dany rok kalendarzowy i opracowanym przez Komisję Socjalną Katalogiem świadczeń finansowanych z Funduszu w danym roku, w którym ustala się progi dochodowe obowiązujące w danym roku przy naliczaniu wysokości świadczeń oraz maksymalne wysokości świadczeń dla poszczególnych grup (zał. nr 4).

Świadczenia z Funduszu na poszczególne cele przyznawane będą do wysokości wskazanej w Preliminarzu i Katalogu świadczeń.

Świadczenia pieniężne są przelewane na konto bankowe wskazane przez

13

Świadczenia socjalne, z wyjątkiem świadczenia urlopowego nauczycieli, przyznawane są na pisemny wniosek osób uprawnionych, na obowiązującym formularzu, stosownie do rodzaju świadczenia, według kolejności wpływu wniosków i mają charakter uznaniowy.

Fundusz jest funduszem celowym i nie korzystanie z jego świadczeń nie uprawnia do żądania

Decyzja Dyrektora odmawiająca uprawnionemu świadczenia z Funduszu nie wymaga

Wnioski o przyznanie świadczeń przewidzianych w Regulaminie, należy składać w sekretariacie Przedszkola. Za datę wpływu wniosku uważa się datę jego złożenia w Przedszkolu, potwierdzoną datą wpływu lub datę jego nadania w Urzędzie Pocztowym.

Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu, z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli, nie mają charakteru roszczeniowego; nie są należne lecz uznaniowe. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji.

Podstawą przyznania i ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu jest złożone przez osobę uprawnioną oświadczenie o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie (zał. nr 5).

Wszystkie osoby  uprawnione,  które  zamierzają skorzystać  ze  świadczeń  są  zobowiązane do złożenia oświadczenia o sytuacji rodzinnej i Oświadczenie to każdy uprawniony ma obowiązek złożyć bez uprzedniego wezwania, do 31 maja każdego roku oraz w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia, bądź zaistnienia zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej.

Komisja socjalna może przed podjęciem decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia przeprowadzić weryfikację prawdziwości złożonego oświadczenia o dochodach, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu. Weryfikacja polega na żądaniu przedłożenia przez uprawnionego dokumentów potwierdzających  jego sytuację życiową (w tym zdrowotną), rodzinną i materialną (w tym wysokość dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny).

W razie powzięcia wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością danych osobowych podanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor może żądać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów. W tym celu Dyrektor wzywa wnioskodawcę na piśmie do przedłożenia dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Przez średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 6, rozumie się wszelkie opodatkowane przychody składającego oświadczenie oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia oświadczenia, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu, podzielone przez liczbę 12 miesięcy a następnie dzielone przez liczbę osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (zał. nr 5).

Za rodzinę uprawnionego uważa się wszystkie osoby wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące – małżonka, partnera, rodziców, rodzeństwo, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, wnuki, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka a także inne osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku.

Przy ustalaniu  dochodu  w gospodarstwie  domowym  wnioskodawcy,  nie  uwzględnia  się w szczególności:

 1. świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 2. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznanych  na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Osoby, o których mowa w 11 ust. 1 lit. b i c, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny uprawnionego związanej z utratą źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu bądź zmianę liczby członków rodziny w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się osiągany dochód rodziny z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

W przypadku pracownika nowo zatrudnionego w Przedszkolu, o ile nie osiągnął on dochodów w roku poprzedzającym, jego średni miesięczny dochód wylicza się na podstawie sumy dochodów uzyskanych za czas zatrudnienia i podzieloną przez ilość miesięcy zatrudnienia.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub istnieje konieczność uzupełnienia go o dodatkowe dokumenty, Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych dokumentów w określonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, pod rygorem odmowy przyznania świadczenia.

Pracownicy, emeryci i renciści oraz pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, mają obowiązek wykazać w oświadczeniu o dochodzie faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, do ustalenia dochodu  na osobę w gospodarstwie domowym należy wykazać dochody obu małżonków.

Złożenie odpowiedniego wniosku o przyznanie świadczenia wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez świadczeniobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu udzielania świadczeń  z Funduszu.

Osoba, która złożyła oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Komisję lub Dyrektora w błąd albo wykorzystała przyznane środki z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem – traci prawo do korzystania ze środków Funduszu w bieżącym roku

Tryb ubiegania się o świadczenia

Świadczenia urlopowe nauczycieli

14

Świadczenie urlopowe nauczycieli ustalane jest na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty

Wypłata świadczenia urlopowego następuje najpóźniej w terminie do 31 sierpnia każdego

Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, a także przebywający  na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

Okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego.

Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę, a przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podnoszenia wysokości tego świadczenia.

Nauczyciel nie musi składać wniosku o jego wypłacenie.

Dofinansowanie do wypoczynku

15

 1. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, przysługuje osobom uprawnionym, wymienionym w 11 pkt 1 lit. a-c raz w roku w wysokości nie wyższej niż wskazana w Preliminarzu.
 2. Wniosek o przyznanie dofinasowania wypoczynku składa się w okresie od 04 do 31 maja danego
 3. Wypłata dofinansowania następuje najpóźniej w terminie do 31 sierpnia każdego roku – na podstawie wniosku (zał. nr 6).
 4. Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku określana jest corocznie w Katalogu świadczeń o jakim mowa w § 12 ust. 2 i jest uzależniona od dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego.

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dzieci

16

Dofinansowanie zorganizowanych wczasów, kolonii, obozów, „zielonych szkółdla dzieci uprawnionych może być przyznane raz w roku.

Do korzystania z tej formy wypoczynku uprawnione są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat – na podstawie wniosku (zał. nr 7) wraz z imienną fakturą lub rachunkiem potwierdzającym uczestnictwo w dowolnej formie wypoczynku. W przypadku wypoczynku organizowanego przez szkoły publiczne  nie mające możliwości wystawienia imiennej faktury/rachunku, dowodem potwierdzającym uczestnictwo może być Dowód wpłaty (KP).

Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać, kto test organizatorem wypoczynku, w jakiej formie wypoczynek był organizowany i w jakim okresie, kto korzystał z tego wypoczynku, oraz kto wniósł opłatę za ten wypoczynek i w jakiej wysokości.

Maksymalna wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci określana jest corocznie w Katalogu świadczeń, o którym mowa w § 12 ust. 2 i jest uzależniona od dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego.

Współmałżonkowie zatrudnieni w Przedszkolu korzystają z dopłat do wypoczynku dla dzieci tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich.

Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo – rekreacyjna

17

Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych, oraz sportowo-rekreacyjnych obejmuje:

 1. dofinansowanie do zakupionych biletów wstępu do kin, teatrów, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych, biletów wstępu na basen, siłownię, inne obiekty sportowo-rekreacyjne; uczestnictwo w powyższych formach działalności może odbywać się na podstawie ogólnodostępnych abonamentów nabywanych przez Pracodawcę na poszczególne rodzaje i formy działalności lub biletów jednorazowych uprawniających do uczestnictwa w wymienionych formach wypoczynku,
 2. dofinansowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Pracodawcę
 3. finansowanie imprez masowych w formie imprez kulturalnych, oświatowych lub

Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej przysługuje uprawnionym wymienionym w 11 pkt 1 lit. a-c.

Wypłata dofinansowania następować będzie w terminie określonym przez Komisję Socjalną, na wniosek osoby uprawnionej (zał. nr 8).

Finansowanie imprez masowych organizowanych przez Pracodawcę, o których mowa w ust. 1 pkt c, odbywa się w całości ze środków funduszu i nie wymaga składania wniosków indywidualnych o ich dofinansowanie. Finansowanie ich określa się jako sumę przyznaną na organizację danej imprezy.

Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu, a uprawnionych emerytów i rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne informuje  się telefonicznie. Osoby, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.

Impreza jest organizowana, jeżeli chęć udziału zadeklaruje co najmniej 50 % osób O terminach zgłoszeń pracodawca informuje każdorazowo w sposób określony w ust. 5.

Maksymalna wysokość dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo- rekreacyjnej określana jest corocznie, w  zależności od możliwości  finansowych  funduszu,  w Katalogu świadczeń, o którym mowa w 12 ust. 2 i jest uzależniona od dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego.

Pomoc materialna

18

Pomoc materialna może być udzielana w formie:

finansowej – obejmującej zapomogi losowe,

finansowej – obejmującej świadczenia świąteczne.

Zapomogi losowe

19

Zapomoga losowa stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną w przypadku zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych ( pożar, kradzież, zalanie, śmierć członka rodziny, nagła choroba).

Pomoc pieniężna w formie zapomogi losowej przyznawana jest uprawnionym wymienionym w § 11 pkt 1 a-c, jednorazowo w danym roku kalendarzowym – na podstawie złożonego wniosku (zał. nr 9) wraz ze stosowną dokumentacją uzasadniającą potrzebę jej przyznania ( zaświadczenia lekarskie, rachunki opłat za wizyty lekarskie, informacje o wysokości powstałej szkody).

Z wnioskiem o przyznanie zapomogi losowej może wystąpić również Dyrektor lub grupa co najmniej 2 pracowników – po uprzedniej akceptacji osoby zainteresowanej.

Maksymalna jednorazowej zapomogi określana jest corocznie w Katalogu świadczeń o jakim mowa w § 12 ust. 2 i jest uzależniona od dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego.

Świadczenia świąteczne

20

Świadczenia świąteczne są formą bezzwrotnej pomocy materialnej udzielanej uprawnionym wymienionym w 11 pkt 1 lit. a-c jeden raz w roku w związku ze zwiększonymi wydatkami grudniowymi.

Świadczenia świąteczne to świadczenia finansowe z tytułu zwiększonych wydatków w związku z grudniowym okresem świątecznym.

Wypłata i wysokość świadczenia w związku ze zwiększonymi wydatkami grudniowymi uzależniona będzie od stanu środków jakie pozostaną na koniec roku na rachunku funduszu, liczby złożonych wniosków oraz wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się od 2 do 30 listopada (zał. nr 10).

Świadczenie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie grudniowym wypłaca się w grudniu.

Pożyczki mieszkaniowe

21

 1. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie zwrotnej pożyczki mieszkaniowej –  na podstawie wniosku (zał. nr 11).
 2. O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się uprawnieni wymienieni w 11 pkt 1 lit. a-c.
 3. Pożyczka mieszkaniowa przysługuje uprawnionym na:
  1. remonty i modernizacje lokali i domów jednorodzinnych,
  2. adaptacje pomieszczeń, strychu, suszarni lub innych pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
  3. pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność,
  4. kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu lub zamianie mieszkania,
  5. uzupełnienie wkładu na mieszkanie,
  6. uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego,
  7. zakup mieszkania oraz zakup lub budowę domu

Zasady i warunki przyznawania oraz wysokość i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawierana przez Pracodawcę z pożyczkobiorcą (wzór zał. nr 12 i 13).

Pożyczkę mieszkaniową na cele określone w 3 lit. b – g, można otrzymać tylko jeden raz,  a okres spłaty tej pożyczki wynosi 4 lata.

Pożyczkę mieszkaniową na remont mieszkania lub domu można otrzymać raz na 2 lata, a okres spłaty tej pożyczki wynosi 2 lata.

Wysokość pożyczek mieszkaniowych ustalana jest co roku, po sporządzeniu przez Komisję Socjalną planu rzeczowo-finansowego.

Pożyczkobiorcy zatrudnieni w Przedszkolu na czas określony mogą otrzymać pożyczkę, której czas spłaty będzie ograniczony do czasu trwania umowy o pracę. Wysokość takiej pożyczki może być proporcjonalnie zmniejszona.

W przypadku zatrudnienia w Przedszkolu współmałżonków zamieszkujących w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na cele określone w 3 lit. b – g, może być przyznana każdemu z nich.

Oprocentowanie pożyczki ma charakter stały i wynosi 2% w stosunku rocznym, które naliczane jest jednorazowo przy udzielaniu pożyczki.

Warunkiem przyjęcia wniosku i przyznania zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. Wniosek o nową pożyczkę można złożyć po upływie miesiąca od daty spłaty poprzedniej.

Ponadto warunkiem udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe jest zabezpieczenie jej spłaty poprzez udzielenie poręczenia  przez  dwóch  pracowników,  zatrudnionych  na  podstawie  umowy

o pracę na czas nieokreślony bądź na podstawie mianowania lub dwóch emerytowanych pracowników Przedszkola. Stosowne oświadczenia poręczyciele składają w umowie pożyczki. Pracownik lub emeryt może być poręczycielem maksymalnie dwóch pożyczek.

Spłata pożyczki następuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej

Spłata rat pożyczki wraz z odsetkami następuje poprzez jej potrącanie z wynagrodzenia za pracę  dla pracowników czynnych. Emeryci, renciści oraz pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonują spłaty rat poprzez wpłatę na konto Przedszkola.

W przypadku opóźnienia w zapłacie co najmniej dwóch rat pożyczki, wzywa się na piśmie pożyczkobiorcę do uregulowania należności w wyznaczonym terminie. O wystosowaniu wezwania zawiadamia się poręczycieli.

W przypadku braku spłaty trzech kolejnych rat pożyczki, Dyrektor może wezwać poręczycieli do spłaty zaległych rat.

Udzielone pożyczki nie ulegają umorzeniu. Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest śmierć pożyczkobiorcy. O fakcie tym należy poinformować poręczycieli.

Do wniosku o pożyczkę mieszkaniową należy dołączyć: w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu – kopię pozwolenia na budowę oraz kosztorys; w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego – zaświadczenie        ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu; w przypadku ubiegania się o pożyczkę na zakup nieruchomości – kopię umowy nabycia nieruchomości.

IV Postanowienia końcowe

22

Traci moc Regulamin z 12 marca 2019 wraz z dołączonymi do niego aneksami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023

Treść Regulaminu Funduszu jest dostępna w Przedszkolu. Regulamin w formie papierowej zostanie wydany do wglądu w siedzibie Przedszkola, przez Dyrektora lub wyznaczoną przez niego osobę, na każde żądanie osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Zmiany Regulaminu, a także zmiany w Preliminarzu wydatków z Funduszu wymagają uzgodnienia z Organizacją Związkową lub w przypadku, gdy Organizacja Związkowa nie działa w Przedszkolu z przedstawicielem pracowników.

Prawo zgłaszania zmian w Regulaminie posiada Dyrektor oraz przedstawiciele Organizacji Związkowych.

Dyrektor dokonuje przeglądu danych osobowych, które zostały mu przekazane przez Wnioskodawców w celu ustalenia niezbędności ich dalszego Przeglądy są dokonywane w terminie do 31 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy stwierdzono, że dalsze przechowywanie danych osobowych, o których mowa w ust. 6, jest zbędne do przyznawania, ustalania wysokości świadczeń z Funduszu, jak również dochodzenia praw lub roszczeń od Uprawnionych, dane te należy niezwłocznie komisyjnie usunąć.

23

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚŚ

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Przedszkole nr 4 Bajkowy Domek w Mosinie informuje, że:

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych jest Dyrektor Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty”, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu w e-mail: iod@tmp.pl

Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.

Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione  na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Osobie uprawnionej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis załączników stanowiących integralną część Regulaminu:

Załącznik nr 1 Preliminarz

Załącznik nr 2 Oświadczenie członka Komisji Socjalnej

Załącznik nr 3 Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 Katalog świadczeń

Załącznik nr 5 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie

Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dziecka

Załącznik nr 8 Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno- oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie zapomogi losowej

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie finansowego świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych

Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS Załącznik nr 12 Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe (pracownik) Załącznik nr 13 Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe (emeryt)

 

 

 

Uzgodniono w dniu: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Podpis przedstawiciela Organizacji Związkowej lub przedstawiciela pracowników)

…………………………………………………

(Pieczątka i podpis Dyrektora )

Załącznik nr 1

PLAN FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  NA ROK …………

 

Planowane dochody: …………………………………………………………

środki niewykorzystane z lat ubiegłych: …………………………………..

Spłaty udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe: ……………………

Wartość odpisów  za rok 20…… : ……………………………………..

Wartość odpisów emerytów: ……………………………………………

Planowane wydatki:

Wypłaty świadczeń urlopowych dla nauczycieli: ……………………

Dopłaty do wypoczynku urlopowego: … ………………………………..

Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży: ……..…………………

Pożyczki na cele mieszkaniowe: ………………………………………

Pomoc finansowa (zapomogi, świadczenia świąteczne): ……………

Organizacja działalności sportowo – rekreacyjnej, kulturalno-oświatowej:………………………………………………………………

Kwota stanowiąca rezerwę: ……………………………………………..

…………………………………

(podpis dyrektora

                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2

 

 

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko

Oświadczenie członka Komisji Socjalnej

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na posiedzeniach Komisji Socjalnej są danymi poufnymi i udostępnianie ich osobom nieupoważnionym jest zakazane.

W szczególności dotyczy to sytuacji rodzinnej, materialnej, życiowej (w tym zdrowotnej) i  innych  danych  pozyskanych  od  wnioskodawców,  zwracających  się  o  świadczenie   ze środków ZFŚS.

Jako  członek  Komisji  Socjalnej  potwierdzam  zapoznanie  się  z  powyższymi  zapisami i zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ochrony danych  wrażliwych  oraz  do  zachowania  pozyskanych  danych  osobowych,  w  związku z pełnieniem funkcji członka Komisji, w tajemnicy.

…………………………………………………………………………………………….

Data i podpis członka Komisji Socjalnej

Załącznik nr 3

 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR

do przetwarzania danych osobowych

w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

Z dniem ……………………… r. upoważniam Panią/Pana ………………………………….    do przetwarzania danych osobowych, w postaci papierowej oraz w ramach nadanych dostępów do systemów informatycznych w związku z realizacją zadań w Komisji Socjalnej.

Jednocześnie, zobowiązuję Panią/Pana do zapewnienia poufności tych danych     oraz do przestrzegania przepisów i procedur postępowania dotyczących pracy                       oraz ochrony danych osobowych obowiązujących w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty”       w Mosinie, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego       i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Niniejsze upoważnienie wygasa z:

– dniem odwołania lub zakończenia udziału w Komisji Socjalnej.

…………………………………………………………………….

Podpis i pieczątka nadającego upoważnienie

Załącznik nr 4

 

 

Tabela wysokości dofinansowania z ZFŚS

obowiązująca w roku …………

 

Dochód miesięczny na 1 członka rodziny brutto Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego Zapomogi losowe Zapomogi świąteczne Dofinansowanie  do działalności kulturalno-oświat.  i sportowo – rekreacyjnej
do 1000 zł …….. zł …….. zł …….. zł …….%
1001 zł – 3000 zł …….. zł …….. zł ……. zł …….%
3001 zł – 4000 zł …….. zł …….. zł ……. zł …….%
4001 zł – 5500 zł …….. zł ……. zł ……. zł …….%
5501 zł – powyżej ………zł …….zł ……..zł ……%
Dochód miesięczny   na 1 członka rodziny brutto Dofinansowanie do wypoczynku dzieci od 7 do 18 lat
do 1000 zł …….. zł
1001 zł – 3000 zł ……. zł
3001 zł – 4000 zł ……. zł
4001 zł – 5500 zł …….. zł
5501 zł – powyżej ……..zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZFŚS *

 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Charakter uprawnienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………

(pracownik, emeryt, rencista, osoba pobierająca nsk)

Oświadczam, że w skład mojego gospodarstwa domowego oprócz mnie wchodzą następujące osoby/ jestem osoba samotną:

 

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa Data urodzenia (dotyczy dzieci) Czy uzyskuje dochód Tak/Nie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w mojej rodzinie :

 

w roku ……………………..………  wyniósł ………………………….

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez pracodawcę wyłącznie do celów związanych z gospodarowaniem środkami ZFŚS.

Świadoma(y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Miejscowość ……………………………                 Data ………………….………                   Podpis ………………………….

*Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami do formularza oraz z regulaminem ZFŚS.

OBJAŚNIENIA:

Pełna treść dotycząca oświadczenia – patrz § 13 Regulaminu ZFŚS.

 

 

Oświadczenie składa się w terminie do 31 maja każdego roku oraz w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia, bądź zaistnienia zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej.

Wszystkie osoby uprawnione zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu, powinny złożyć do Komisji Socjalnej oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

 

Za średni miesięczny dochód uważa się wszelkie opodatkowane przychody składającego oświadczenie oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia oświadczenia, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu, podzielone przez liczbę 12 miesięcy a następnie dzielone przez liczbę osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Za rodzinę uprawnionego uważa się wszystkie osoby wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące – małżonka, partnera, rodziców, rodzeństwo, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, wnuki, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka a także inne osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku.

Średni miesięczny dochód obejmuje:

wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,

wygrodzenia z tytułu umów o charakterze cywilno-prawnym (umowy zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy),

emerytury i renty inwalidzkie, rodzinne, socjalne,

świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

zasiłki wychowawcze, stałe zasiłki, stałe zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe i zasiłki z Funduszu Pracy,

dochody z prowadzonego gospodarstwa Przyjmuje się zasadę że są one równe przeciętnemu dochodowi z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia prezesa GUS na podstawie ustawy o podatku rolnym,

dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności, twórczej lub artystycznej,

działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności. W tym przypadku przyjmuje się dochód wykazany przez ubiegającego się o świadczenie, za rok poprzedzający, w którym składany jest wniosek z tym że:

przy działalności opodatkowanej na zasadzie 30c (PIT- 36L – podatek liniowy) i art.27 (PIT – 36 zasady ogólne) Ustawy Podatkowej przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty (tj. wynikający ze składanego rocznego zeznania).

przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT- 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej) lub osiąganym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym).

 1. alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tym że od dochodu odlicza się alimenty faktycznie płacone – należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający płacenie alimentów;

Wysokość ustalana między in. na podstawie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego dochodu za rok ubiegły (PIT) dla wszystkich członków rodziny.

Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, nie uwzględnia się w szczególności: świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych; świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny uprawnionego związanej z utratą źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu bądź zmianę liczby członków rodziny w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się osiągany dochód rodziny z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

W przypadku pracownika nowo zatrudnionego w Przedszkolu, o ile nie osiągnął on dochodów w roku poprzedzającym, jego średni miesięczny dochód wylicza się na podstawie sumy dochodów uzyskanych za czas zatrudnienia i podzieloną przez ilość miesięcy zatrudnienia.

Załącznik nr 6

 

 

…………………………………………………..                                                                                                                                                                           ……………………., dn.                                                                                                                                                                              r.

(imię i nazwisko)                                                                                                                                                                                (miejscowość)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………….. (nr konta bankowego – nie dotyczy pracowników)

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.

……………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

 

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie…………………………………. zł

(słownie zł……………………………………………………………………………………………………………….. )

……………………………………………….                                                                                                                           ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                             (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

………………………………………………………………………………. (podpisy przedstawiciela związków zawodowych/ przedstawiciela pracowników)

Załącznik nr 7

 

…………………………………………………..                                                                                                                                                                     …………………………, dn                                                                                                                                                                             r.

(imię i nazwisko)                                                                                                                                                                                (miejscowość)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………….. (nr konta bankowego – nie dotyczy pracowników)

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dziecka

 

Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego mojego dziecka/moich dzieci:* w formie:

wczasy*,

kolonie*,

obóz*

zielona szkoła*

Imię dziecka Data urodzenia Czas wypoczynku

Koszt     zakupu       ww.      formy       wypoczynku        dla      mojego       dziecka/moich                                 dzieci*       wyniósł

………………………………….zł.

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające poniesione koszty w postaci: (faktura, rachunek, inny dowód w oryginale).

UWAGA – potwierdzenie przelewu nie jest wystarczającym dowodem)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Wystawiony na uprawnionego imienny dokument potwierdzający zakup różnych form wypoczynku dzieci powinien zawierać następujące dane:

Nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,

Tytuł zapłaty- forma wypoczynku (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz, )

Imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

Miejsce i termin wypoczynku,

Kwotę do zapłaty,

Datę dokonania zapłaty.

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie…………………………………….. zł

……………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

(słownie zł……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… )

……………………………………………….                                                                                                                          ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                       (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

……………………………………………………………………………………….

(podpisy przedstawiciela Związków Zawodowych/przedstawiciela pracowników)

Załącznik nr 8

 

…………………………………………………..                                                                                                                                                             …………………………………, dn                                                                                                                                                              r.

(imię i nazwisko)                                                                                                                                         (miejscowość)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………….. (nr konta bankowego – nie dotyczy pracowników)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I SPORTOWO – REKREACYJNEJ

 

 

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego *:

dofinansowanie działalności o charakterze kulturalno-oświatowym

 

wskazać termin i rodzaj imprezy ………………………………………………………………………………………………………………..

dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej

 

Wskazać termin i rodzaj imprezy

…………………………………………………………………………………………..………………….…………

Oświadczam, że osobiście

będę uczestniczyć

uczestniczyłem/am

w wyżej wymienionym wydarzeniu kulturalno-oświatowym/ sportowo-rekreacyjnym*.

…………………………………………………..

(data i podpis wnioskodawcy)

Przyznano dofinansowanie w kwocie……………………………. zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………. )

…………………………………………………………….                                                                            ………………………………………………………………….

(miejscowość, data)                                                                                             (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

……………………………………………………………………

(podpisy przedstawiciela Związków Zawodowych/przedstawiciela pracowników)

* Właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 9

 

…………………………………………………..                                                                                                                                                              ……………………………….., dn                                                                                                                        r.

(imię i nazwisko)                                                                                                                                         (miejscowość)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………..

(nr konta bankowego nie dotyczy pracowników)

WNIOSEK

o przyznanie pomocy finansowej w formie zapomogi losowej

 

 

Proszę o przyznanie mi pomocy finansowej w formie zapomogi losowej z powodu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(uzasadnienie potrzeby przyznania zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych)

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające konieczność skorzystania z zapomogi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

 

Przyznano/nie przyznano* pomoc pieniężną w formie zapomogi w kwocie………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………. )

……………………………………………….                                                                                                                …………………………………………………….

(miejscowość, data)                                                                                                                (pieczątka i podpis pracodawcy)

………………………………………………………………………….

(podpisy przedstawiciela Związków Zawodowych/przedstawiciela pracowników)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10

 

…………………………………………………..                                                                                                                                                             …………………………………, dn                                                                                                                                                              r.

(imię i nazwisko)                                                                                                                                         (miejscowość)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………….. (nr konta bankowego – nie dotyczy pracowników)

WNIOSEK

PRZYZNANIE FINANSOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH

 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania w formie świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu zwiększonych wydatków w związku z grudniowym okresem świątecznym.

……………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

UWAGA – wniosek należy złożyć w terminie 2 do 30 listopada danego roku

 

 

 

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

 

Przyznano/nie przyznano* pomoc materialną w formie finansowej w kwocie…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………….. )

……………………………………………….                                                                                                                           ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                             (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

…………………………………………………………………………. (podpisy przedstawiciela Związków Zawodowych/przedstawiciela pracowników)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11

 

…………………………………………………..                                                                                                                                                              ……………………………….., dn                                                                                                                                                               r.

(imię i nazwisko)                                                                                                                                            (miejscowość)

…………………………………………………..

(adres zamieszkania)

WNIOSEK

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Warunkiem przyjęcia wniosku i przyznania zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. Wniosek o nową pożyczkę można złożyć po upływie miesiąca od daty spłaty poprzedniej.

 

 

Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej w wysokości………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie…………………………………………………………………………………………….. z przeznaczeniem na:

remonty i modernizacje lokali i domów jednorodzinnych,

adaptacje pomieszczeń, strychu, suszarni lub innych pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność,

kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu lub zamianie mieszkania,

uzupełnienie wkładu na mieszkanie,

uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego,

zakup mieszkania oraz zakup lub budowę domu

*Właściwe zaznaczyć

Załączniki do wniosku : ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Załączniki według przeznaczenia pożyczki, zgodnie z Regulaminem ZFŚS)

Jako moich żyrantów proponuję:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Oświadczam, że ostatni raz z pożyczki mieszkaniowej korzystałam/łem w……………………………………………………………………………………………………….. r.,

a która została spłacona w ………………….. r..

Podane  we  wniosku  dane  są  zgodne  z  prawdą.  Znane  mi  są  postanowienia  zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty”                    w Mosinie, w tym o skutkach podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. Nie jestem obciążony zobowiązaniami, które uniemożliwiłyby mi spłatę pożyczki.

Przyznaną pożyczkę proszę przekazać na rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uzyskaną pożyczkę wydatkuję zgodnie z jej przeznaczeniem.

……………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Kadry:

Stwierdza się,      że      Pani/Pan …………………………………………………….………….. jest                 zatrudniona/y na czas określony/nieokreślony, od dnia ……………………….., obecnie na stanowisku …………………… .

Stwierdza się,    że     Pani/Pan ……………………………………………….……………… jest                zatrudniona/y na czas określony/nieokreślony, od dnia ……………………….., obecnie na stanowisku …………………… .

Stwierdza się,      że      Pani/Pan ……………………………………….……………………….. jest                 zatrudniona/y na czas określony/nieokreślony, od dnia …………………………….., obecnie na stanowisku ……………..… .

…………………………………………………………………………..

(data i podpis osoby potwierdzającej zatrudnienie)

Decyzja o przyznaniu pożyczki

 

Przyznano/nie przyznano* pożyczkę mieszkaniową w kwocie………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie………………………………………………………………………………………………………… ).

……………………………………………………………                                                                              ………………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                           (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

……………………………………………………………………….

(podpisy przedstawiciela Związków Zawodowych/przedstawiciela pracowników)

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 12

 

………………………………….., dn…………………………. r.

(miejscowość)

UMOWA NR ………………

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

W  dniu  ……………………………………….  r.  pomiędzy  Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działa Dyrektor …………………………………, a Panią(-em) …………………………………… zwaną dalej „pożyczkobiorcą”, zamieszkałą(łym) ……………………………………………………………………………… – zatrudnioną(nym) w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, została zawarta umowa następującej treści :

1

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznaje się Pani(u) ……………………………………. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę w wysokości …………………… zł. (słownie zł…………………………………………………………. ) oprocentowaną w wysokości      2 %, z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………………..…. .

2

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić określoną w § 1 kwotę pożyczki wraz z oprocentowaniem.

3

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ………….. lata.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia…………………………. r., w………………… ratach miesięcznych:

1 rata ………………… zł (w tym odsetki………………………….. zł.)

…………… raty…………………. po           zł

4

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki określonych                       w §3 z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę , poczynając od dnia………………………………………………………………………………………………….. r.

5

Niespłacona pożyczka udzielona z funduszu, staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania umowy o pracę zarówno przez zakład jak i przez pracownika oraz w razie wygaśnięcia stosunku pracy.

6

Zmiana warunków określonych w nin. umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7

W     sprawach     nie    uregulowanych     niniejszą     umową    mają        zastosowanie przepisy                      Regulaminu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakładu pracy.

8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na poręczycieli proponuję :

Pana/ą

Nr dow. osob.

Pana/ą

Nr dow. osob.

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków funduszu, wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty m.in. z naszych wynagrodzeń.

1.

(podpis poręczyciela)

2.

(podpis poręczyciela)

………………………………………………….                                                                                                                   ……………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)                                                                                                  (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

 

Załącznik nr 13

………………………………….., dn…………………… r.

(miejscowość)

UMOWA NR ………………

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

W  dniu  ……………………………………….  r.  pomiędzy  Przedszkolem nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działa Dyrektor …………………………………, a Panią(-em) …………………………………… zwaną dalej „pożyczkobiorcą”, zamieszkałą(łym) ……………………………………………………………………………… – emerytowanym pracownikiem Przedszkola nr2 „Wesołe skrzaty” w Mosinie, została zawarta umowa następującej treści :

1

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznaje się Pani(u) ……………………………………. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę w wysokości …………………… zł. (słownie zł…………………………………………………………. ) oprocentowaną w wysokości      2 %, z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………..…. .

2

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi……………………………………………………………………………………………………. lata.

 

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia …………………… r., w………………………………………………………………………………………………….. ratach miesięcznych:

 

1 rata  ………………… zł (w tym odsetki…………………………. zł.)

………… raty    po…………………….. zł

3

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki wraz z odsetkami określonych w  §2  do  dnia  10-tego  każdego  miesiąca  przelewem  na  rachunek  bankowy  zakładu pracy w ……………………………………………… numer ………………………………………………………………………………….. poczynając od dnia     r.

4

Nie spłacona pożyczka udzielona z funduszu, staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania umowy o pracę zarówno przez zakład jak i przez pracownika oraz w razie wygaśnięcia stosunku pracy.

5

Zmiana warunków określonych w nin. umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6

W     sprawach     nie    uregulowanych     niniejszą     umową    mają        zastosowanie przepisy                      Regulaminu ZFŚŚ.

7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………….                                                                                                                   ……………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)                                                                                                  (pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

seria i nr dowodu osobistego …………………………….

Oświadczenie poręczycieli:

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią umowy i ją akceptuję. W przypadku nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę należności wynikającej z zaciągniętej pożyczki w ustalonym terminie, my, niżej podpisani, jako solidarnie współodpowiedzialni wyrażamy zgodę na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę.

Pani(Pan)

Nr dow. osob.

…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis poręczyciela)

Pani(Pan)

Nr dow. osob.

…………………………………………………………..

(data i czytelny podpis poręczyciela)

…………………………………………………………………….

(pieczątka imienna i podpis pracodawcy)

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close