Rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ POD ADRESEM:
https://www.mosina.pl/komunikaty/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol

Zapisy do przedszkoli

Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina, który będzie aktywny od 4 marca od godz.8:00. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 22 marca o godz. 13:00
Etapy rekrutacji elektronicznej do przedszkoli omówione są również pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły.
Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2024 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do 27.03.2024 r. do godz. 13:00.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 05.04.2024r. do godz. 13:00.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 09.04.2024 r. do godz. 15:00.

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. 

W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”).

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

oraz kryteria samorządowe:

 • rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów),
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów,
 • rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów),
 • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów); dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są pod adresem:
https://www.mosina.pl/komunikaty/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol

Zapraszamy na wirtualny „Spacer po przedszkolu”:

Jeżeli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 663 993 420 lub 61 813 22 30.

Zapraszamy do naszego przedszkola!

Skip to content