News Feed

Dokumenty 90x80
Ziemia w naszych rekach 90x80
nekrolog J. Szeszko_1 90x80
Wielkanoc 2024 90x80

Statut

Statut Przedszkola nr2 „Wesołe Skrzaty”

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) zwanej dalej ustawą i przepisów wydanych na jej podstawie;
2. Niniejszego statutu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Siedzibą Przedszkola nr 2 jest budynek wolnostojący przy ul. Budzyńskiej 12 w Mosinie.
2. Przedszkole nr 2, zwane w dalszej części statutu „Przedszkolem” jest placówką publiczną,
ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy, z siedzibą w Mosinie Pl. 20 Października 1.
4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
w Poznaniu.
5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym
brzmieniu:
Przedszkole nr 2
„Wesołe Skrzaty”
ul. Budzyńska 12
60-050 Mosina
tel.61 8 132 230
NIP 777-25-11-069 Regon 632055859

CELE I ZADANIA
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym.
1) Cele przedszkola:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych,
g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie
ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2) Zadania przedszkola:
a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
k) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy
nauczycieli oraz specjalistów i organizowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom,
f) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
g) tworzenie sytuacji edukacyjnych, sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur,
h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej
poprzez:
1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,
2) wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
4) dyrektor we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących
formach:
a) zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
b) zajęcia specjalistyczne:
– korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym,
– inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu
w przedszkolu oraz aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola.
5) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych po konsultacji i za zgodą ich rodziców lub opiekunów oraz prowadzenie
indywidualizacji,
6) pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni,
7) organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli.
3. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak
odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego
realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
4. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania, dyrektor wskazuje placówki, które w porozumieniu z organem
prowadzącym organizują zespoły wczesnego wspomagania.
5. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach
Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
7. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci
oraz nauczycielom. Pomoc ta polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli to:
1) porady,
2) konsultacje,
3) warsztaty,
4) szkolenia.
8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolna
i nieodpłatna.
9. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka ( prawnych opiekunów)
2) dyrektora przedszkola
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem
4) poradni
5) asystenta edukacji romskiej
6) pomocy nauczyciela
7) pracownika socjalnego
8) asystenta rodziny
9) kuratora sądowego
10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży
10. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
11. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
12. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor
powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.
13. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka.
14. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
15. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
16. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania
dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
17. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
dzieci niepełnosprawnych tj. nauczycieli wspomagających lub pomoc nauczyciela,
w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych za zgodą organu prowadzącego.
18. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia,
określone w programie edukacyjno-terapeutycznym, które będzie realizował
nauczyciel wspomagający wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.
19. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują
kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu edukacyjno-terapeutycznego.
20. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów.
21. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, religijnej i językowej przez:
1) prowadzenie zajęć w języku polskim,
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie.
W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
22. Dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych mają prawo do równego traktowania, statutowych praw i obowiązków oraz zachowania własnej tożsamości językowej oraz kulturowej w sposób określony w odrębnych przepisach.
23. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach
ogólnych a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane
przez dyrektora przedszkola. Dzieci te maja prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków.
24. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod
i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,
4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci
różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,
9) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
25. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
26. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa Oświatowego, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody
i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
27. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
na podstawie programów wychowania przedszkolnego.
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem
nauczycieli, lub program innego autora ( autorów). Dyrektor ustala zgodność programu
z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci,
dla których jest przeznaczony.
28. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
29. W planowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie
i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
30. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich
rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
31. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola, wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego
dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki
pogodowe,
5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia
na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków podawanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami
(opiekunami) dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie
o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
9) Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym
terenie:
a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej ich zdrowiu,
c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci
innego niż określone w pkt 1–3
10) W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są
organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. O sposobie realizacji
zajęć dyrektor informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są realizowane:
a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem i rodzicem, lub
b) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
c) w inny sposób niż określone w pkt 1–2, umożliwiający kontynuowanie procesu
kształcenia i wychowania.
12) Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizują
wskazane zadania i zajęcia w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut dziennie.
13) Dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną mają zapewniony kontakt
ze specjalistą, który przekazuje wskazówki, ćwiczenia i zadania do wykonania we współpracy z rodzicami.
14) Zadania wykonane w okresie kształcenia na odległość z wykorzystaniem kart pracy
i inne wytwory powinny być gromadzone przez dzieci w odrębnej teczce, z ewentualną
pomocą rodziców.
15) W przypadku organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość przez okres powyżej 30 dni, dyrektor przedszkola zapewnia dzieciom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola, możliwość konsultacji z nauczycielem oddziału w bezpośrednim kontakcie.
16) W przypadku dziecka, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, organizuje dla tego dziecka zajęcia na terenie przedszkola:
1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić
bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
17) W przypadku dziecka, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, może zorganizować dla tego dziecka zajęcia na terenie danego przedszkola lub innego przedszkola na terenie gminy.
18) Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w okresie czasowego zawieszenia zajęć w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:
1) na terenie przedszkola;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.
19) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne
podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.
32. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic.
Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio
przed wycieczką regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
5) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
6) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
7) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
8) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony
przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
9) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora
przedszkola,
10)teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
33. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
34. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka
zobowiązana jest :
1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2) powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka,
3) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
35. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała
lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca
zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPS rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
36. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:
1) rodziców lub opiekunów prawnych,
2) upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo
(w tym również rodzeństwo),
3) osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe,
4) dzieci oddawane są przez rodzica/opiekuna prawnego do rąk nauczycielki lub pracownika dyżurującego w szatni,
5) szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora Przedszkola nr 2 obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
2. Na wspólny wniosek Rady pedagogicznej i Rady rodziców na terenie placówki może
zostać utworzona Rada przedszkola.
3. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) dopuszczanie do użytku w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów
wychowania przedszkolnego,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
4) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli określone
w odrębnych przepisach,
5) przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru radzie pedagogicznej,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
7) współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców,
8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
9) powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
11) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
12) realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz z zarządzeniami
organów nadzorujących przedszkole,
13) wstrzymanie realizacji uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem
oświatowym,
14) przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
15) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
16) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,
17) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
18) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
19) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
przedszkola,
20) w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną
21) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
22) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
23) odpowiada za organizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym za realizację
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
24) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
25) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych;
26) powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie;
27) na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
28) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
29) Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników w zakresie
określonym odrębnymi przepisami.
30) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.
5. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
6. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
7. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
8. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany
przez radę i normujący w szczególności:
1) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
2) wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,
3) kompetencje przewodniczącego,
4) zasady uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej osób nie będących członkami
tego organu.
9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) uchwalanie i nowelizowanie statutu przedszkola,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków,
6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola,
7) zatwierdza regulamin rady pedagogicznej i zmiany w regulaminie.
10. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
2) programy wychowania przedszkolnego, przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora
3) projekt planu finansowego placówki,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
7) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu
wspierania działalności statutowej,
8) innowacje pedagogiczne.
11. Rada pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
12. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem
o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez
głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
15. Rada pedagogiczna rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców.
16. Wnioskuje wspólnie z radą rodziców o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola.
17. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
18. Zasady tworzenia rady rodziców określa art. 83 Prawa Oświatowego.
19. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i Prawem Oświatowym.
20. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
21. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin rady rodziców.
22. Zadaniem rady rodziców jest:
1) wspieranie statutowej działalności przedszkola,
2) uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy
i zaspakajania potrzeb dzieci.
23. Rada rodziców ma prawo:
1) występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
2) opiniowania projektu planu finansowego,
3) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
4) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
5) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela,
6) wytypować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
przedszkola,
7) wnioskować wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola,
8) wspierać działalność statutową przedszkola z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
24. Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na:
1) wspólnych spotkaniach rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora, które organizuje się w sprawach:
a) organizacji imprez i wycieczek,
b) wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola,
c) ustalenia wysokości stawki żywieniowej, obowiązującą na dany okres czasu
z uwzględnieniem: ilości żywionych dzieci, aktualnych cen artykułów żywnościowych i norm żywieniowych ustalonych prawem.
25. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
uwzględniając prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.
26. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak
niż 2 razy na rok, 2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu
z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
3) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
5) zajęcia pokazowe,
6) spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami, specjalistami i dyrektorem
w określonych terminach,
7) opracowanie na koniec roku szkolnego informacji dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki,
8) wspólne imprezy dla dzieci i ich rodziny,
9) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach, jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
10) wystawy prac dziecięcych,
11) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji
indywidualnego rozwoju ich dziecka,
12) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,
13) organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.
27. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
1) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
2) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
3) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 4
Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów
§ 5 – 7.
§ 5
1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Mosina, którego źródłem
dochodu mogą być:
1) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych,
5) wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej w Statucie (w tym odpłatność za żywienie),
6) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych – w ramach akcji szkolnych organizowanych przez placówki,
7) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku.
2. Przeznaczenie uzyskanych przez przedszkole dochodów:
1) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone,
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
3) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów np.: dochody z wynajmu sali wiążą się z poniesieniem wydatków na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości itp.,
4) dofinansowanie bieżącej działalności jednostek.
5) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
w zbliżonym wieku 3-6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
4. W przedszkolu tworzy się maksymalnie 3 oddziały na pobyt całodzienny.
5. Przedszkole może stworzyć oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci.
W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25, w tym maksymalnie 3 dzieci niepełnosprawnych z zastrzeżeniem pkt 7.
7. Na czas określony przez Ministra Edukacji i Nauki w odrębnych przepisach, liczba dzieci w oddziale może być zwiększona o nie więcej niż 3 będących obywatelami Ukrainy.
Oddział, w którym liczbę dzieci zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą
dzieci do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy.
§ 6
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów wychowania
przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.
2. Wybrane programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego
pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Na wniosek rodziców (opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,
nauki języka obcego, religii, zajęć rewalidacyjnych – jeśli takie są prowadzone, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.
7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:
1) kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
2) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
9. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie
opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
§ 7
1. Przedszkole nr 2 jest przedszkolem wielooddziałowym.
2. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały całodziennego pobytu dzieci.
3. Przedszkole dysponuje 75 miejscami dla dzieci wg orzeczenia organizacyjnego.
4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 3 sale zajęć wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne,
2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj: łazienki, szatnie, zaplecze gospodarcze (kuchnię, zmywalnię, magazyn),
3) ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym
pod względem roślinności.
5. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.
§ 8
1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola,
tzw. arkuszu organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną, najpóźniej do 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący
przedszkole.
2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:
1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników pedagogicznych, obsługowych i administracyjnych oraz ilość
stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
4) przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,
5) organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola, zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego
roku.
§ 9
1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem
ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców
(opiekunów prawnych).
2. W Przedszkolu nr 2 obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:
1) RANEK: zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, śniadanie,
2) PRZEDPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe czynności samoobsługowe, zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), obiad,
3) POPOŁUDNIE: kontynuacja zajęć dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna , pobyt w ogrodzie przedszkolnym, podwieczorek, zabawa dowolna.
3. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału
szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej .
4. Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowane są podstawy
programowe dostosowują ustalony, ramowy rozkład dnia do ram czasowych zalecanych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
§ 10
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem wakacyjnej przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
2. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:
1) oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,
2) przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3) czas pracy przedszkola od godz. 6:00 do 16:30
4) czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj.od 8:00 do 13:00.
3. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przy czym dzieci nie powinny przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin dziennie:
1) harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki .
4. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący oraz kurator oświaty na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia pobytu dziecka na okres wakacyjny (lipiec i sierpień)
w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola każdego roku na dostępnym w sekretariacie druku zgłoszenia, a w terminie wyznaczonym przez placówki dyżurujące do podpisania umowy.
5. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu
liczby oddziałów.
6. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.
7. Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 5 i 6 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.
8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.
9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
10. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.
11. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:
1) w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek,
2) w oddziałach realizujących podstawy programowe w ciągu 5 godzin przewiduje się
2 posiłki (śniadanie, obiad).
3) śniadanie i podwieczorek przygotowywany jest w przedszkolu, obiad natomiast dostarczany przez firmę cateringową.
12. Zasady wnoszenia opłat:
1) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym
przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
2) Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę stałą ustala uchwałą Rady Miasta, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 za każdą godzinę.
3) opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty z tytułu korzystania przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia,
4) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady
Miejskiej w Mosinie. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego,
5) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje koszt zakupionych produktów spożywczych,
6) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu
z radą rodziców. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje SANEPID zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) dzieci dojeżdżające do przedszkola spoza terenu Gminy Mosina zobowiązane są do opłacania dodatkowej opłaty stałej, równej wysokości dotacji z budżetu miasta płaconej dla każdego dziecka korzystającego z pobytu w przedszkolu.
Dodatkowa opłata jest wnoszona bezpośrednio przez rodziców lub przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko o ile Zarząd gminy wyrazi na to pisemną zgodę,
8) opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego korzystało dziecko,
9) rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgłoszenie rezygnacji po rozpoczęciu następnego miesiąca powoduje naliczenie opłat wymienionych w pkt. 1 za ten miesiąc,
10) opłata stała nie jest wnoszona przez rodziców (prawnych opiekunów) tylko w przypadku urlopowania dziecka na okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego,
11) opłata podlega obniżeniu o 20% na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny na wniosek rodzica ( opiekuna prawnego ).
12) dzieciom 6-letnim spełniającym roczne przygotowanie przedszkolne przysługują
również bezpłatne godziny pobytu po za podstawą programową w godzinach pracy przedszkola, zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przez organ prowadzący przedszkole.
13) zgłoszenie o urlopowaniu dziecka musi nastąpić co najmniej w ostatnim dniu miesiąca, poprzedzającego miesiąc urlopowania i zawsze w formie pisemnej do dyrektora,
14) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności,
15) opłata z tytułu korzystania przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15-go
każdego miesiąca za pośrednictwem wskazanego w umowie konta bankowego.
Opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc. W przypadku zwłoki we wpłacie naliczane są odsetki ustawowe,
16) zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 okresy płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola,

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 11
1. Pracownikami przedszkola są:
1) dyrektor,
2) nauczyciele wychowania przedszkolnego,
3) nauczyciele specjaliści
a) pedagog specjalny,
b) psycholog,
c) logopeda
d) nauczyciel wspomagający
4) pracownicy samorządowi (na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych).
2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.
4. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.
5. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
6. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
7. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
8. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.
9. Nauczyciele:
1) zadaniem nauczyciela jest:
a) opieka i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
b) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,;
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;
e) ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby
i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
f) dokonanie analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do 30
września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
g) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w toku bieżącej pracy;
h) stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
i) włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
i możliwości dzieci;
j) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
k) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola;
l) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
m) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;
n) udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
o) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
p) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
q) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
r) realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;
s) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki;
2) nauczyciel ma prawo:
a) wyboru lub opracowania programu;
b) doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
c) korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w odrębnych przepisach:
d) rozwoju i awansu zawodowego;
e) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
3) nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,
4) w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie, której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla wychowanków lub ich rodziców.
5) przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościelne,
6) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady
pedagogicznej,
7) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny / dz. U. Nr 88,poz.553 z późniejszymi
zmianami /.
10. Przedszkole zatrudnia specjalistów do realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz może zatrudniać nauczycieli wspomagających w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych tj. nauczycieli
wspomagających – w zależności od potrzeb.
11. Zadania specjalistów:
1) do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci,
e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku
przedszkolnym dzieci,
f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2) do zadań logopedy w przedszkolu należy:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci
i eliminowania zaburzeń,
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3) do zadań pedagoga specjalnego należy:
a) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
– rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola,
– prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
– rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
– określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
b) współpraca z zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym
zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
– rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności
w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości
psychofizycznych,
– doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
d) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
i nauczycielom;
e) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, na rzecz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
f) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań dotyczących pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
4) do zadań nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w celu współorganizowania
kształcenia dzieci niepełnosprawnych:
a) prowadzenie wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych,
b) realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych
działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym,
c) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi,
d) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,
e) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
f) prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęć rewalidacyjnych odpowiednio do posiadanych kwalifikacji.
12. Specjalista ma obowiązek planowania własnego rozwoju zawodowego – systematyczne
podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola;
13. Praca specjalistów, w tym zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego
podlega ocenie pracy wg odrębnych przepisów.
14. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych:
1) pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym w przedszkolu jest główna księgowa.
2) Do obowiązków głównej księgowej należy:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi i składnikami majątkowymi,
c) opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektora placówki,
d) sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
e) realizacja operacji bankowych,
f) księgowanie analityczne i syntetyczne
g) prowadzenie rachunkowości płacowej,
h) naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
i) dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami,
j) prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,
k) sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań odnoszących się do wynagrodzeń i ich pochodnych.
3) w miarę potrzeb organizacyjnych i możliwości finansowych przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, utworzenie innych stanowisk
urzędniczych np.: specjalista ds. kadr i płac.
15. Pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych:
1) Ilość etatów dla pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych ustala organ prowadzący placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) Pracownikami samorządowymi na stanowiskach pomocniczych w przedszkolu są:
a) intendentka,
b) sekretarka,
c) pomoc oddziałowa,
d) pomoc nauczyciela,
e) rzemieślnik.
3) Do obowiązków intendenta należy:
a) zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe i sprzęt,
b) nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych dla dzieci i personelu,
c) sporządzanie jadłospisów,
d) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz raportów żywieniowych i ich analiza zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu w bloku kuchennym,
f) prowadzenie prac inwentaryzacyjnych,
g) uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z pracownikami samorządowymi, w razie konieczności w posiedzeniach organów przedszkola.
4) Do obowiązków sekretarki należy:
a) Prowadzenie kart urlopowych pracowników własnej jednostki,
b) Prowadzenie ewidencji obecności pracowników ( listy obecności, ewidencji urlopów i zwolnień),
c) Prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty przedszkolne,
d) Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontrola terminowości wykonywania badań przez nauczycieli i wszystkich pracowników,
e) Załatwianie spraw służbowych, dostarczanie korespondencji wynikającej z funkcjonowania przedszkola,
f) Prowadzenie biura przedszkola jego dokumentacji,
g) Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
h) Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe,
i) Wykonywanie innych poleceń służbowych nie objętych niniejszym zakresem, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń dyrektora
pozostających w związku z zatrudnieniem na stanowisku sekretarki, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami
5) Pomoc oddziałowa obowiązana jest:
a) spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
b) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
c) pomoc w zakresie organizacji posiłków dzieci,
d) pełnić dyżury w szatni,
e) pomagać zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach,
6) Pomoc nauczycielki obowiązana jest:
a) pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi,
b) karmić dzieci w czasie posiłków,
c) dbać o estetykę sali i czystość zabawek,
d) przygotowywać leżaki i powleczenia,
e) pełnić dyżury w szatni,
7) Rzemieślnik obowiązany jest:
a) dokonywać bieżących zakupów i dostarczać je do przedszkola w określonym czasie,
b) wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,
c) utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz zewnętrzną klatkę schodową,
d) utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń w ogrodzie.
16. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
2) troszczenia się o mienie placówki,
3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu, z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy
przed wyznaczonym czasem,
b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 2 dni,
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.
17. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
18. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
§ 12
1.W Przedszkolu nr 2 nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
2. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w przypadku:
1) funkcjonowania co najmniej 6 oddziałów,
2) pracy co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin
3) posiadania oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.
3. Za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone
w innych przypadkach niż określone w ust.2.
4. Stanowisko wicedyrektora opiniują członkowie rady pedagogicznej.
§ 13
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli,
zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem
propozycji rodziców (opiekunów).
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden
nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci
do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.
§ 14
1. Przedszkole nr 2 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem
ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.
§ 15
1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych
ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie
samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,
wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
4. Zasady współpracy z rodzicami:
1) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
2) niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
3) rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora na pierwszym zebraniu dla rodziców
organizowanym w roku szkolnym,
b) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco
poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki oraz stronę internetową,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
– uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,
– obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,
– zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka i diagnozy przedszkolnej dziecka,
– udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.
5. Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 23 niniejszego Statutu.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 16
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Rodzice /opiekunowie/
dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne
uczęszczanie.
a) Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 6, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku
szkolnego.
b) Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje to prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
4. Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez egzekwowanie usprawiedliwienia przez rodziców
nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.
5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte
wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
7. Termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny ustala organ prowadzący.
8. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
2) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
4) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
5) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
6) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
7) nagradzania wysiłku i osiągnięć,
8) badania i eksperymentowania,
9) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami
bezpieczeństwa),
10) różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia,
11) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
12) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej,
jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
13) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
15)snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
17) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
9. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych
przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
4) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
5) stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie nie miłe”,
6) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych
zajęciach.
10. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy
przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;
2) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;
3) nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc;
4) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;
5) w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.
11. Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały
rady pedagogicznej;
12. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady
pedagogicznej:
1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;
3) podjęcie uchwały o skreśleniu;
4) pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;
5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo
do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni
od pisemnego powiadomienia;
6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;
7) w przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia
się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.
13. W przypadku zgłoszenia przez rodziców, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy
wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola; skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.
§ 17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
2. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia
20 września 2017r.
3. Tekst jednolity Statutu Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie wchodzi w życie
z dniem 21 września 2022r.

Dyrektor

mgr Barbara Leszczyńska

Skip to content